ผช.อธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจร. วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม สานต่อโครงการ “สมเด็จพระพุทธชินวงศ์” สัททานุกรมพระไตรปิฎก

0
699

พระเทพสุวรรณเมธี (สุชาติ กิตฺติปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม รองเจ้าคณะกรุงเทพฯ ในฐานะผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม กล่าวว่า การมรณภาพของสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง และรองอธิการบดีมจร. วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.ที่ผ่านมา นับเป็นการสูญเสียพระมหาเถระที่มีความรู้ เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพระบาลี และด้านการวิปัสสนาภาวนา โดยสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เป็นผู้ก่อตั้งมจร.วิทยาเขตบาฬีศึกษาฯ เพื่อเน้นจัดการศึกษาวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ทั้งปริยัติธรรม คือ คัมภีร์หลักภาษาบาลีชั้นสูง คัมภีร์บาลีพระไตรปิฎก และพระพุทธศาสนา  รวมทั้งปฏิบัติธรรม คือ วิปัสสนาภาวนา อีกทั้งยังเป็นวิทยาเขตเดียวที่จัดทำหลักสูตรขึ้นมาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับชั้น และได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ว่า มีหลักสูตรที่โดดเด่นด้านการดำรงรักษาและสืบทอดพระพุทธศาสนา โดยในสาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ และวิปัสสนาภาวนา เป็นหลักสูตรที่จัดการศึกษาเฉพาะในวิทยาเขตนี้แห่งเดียว ทั้งได้รับการยอมรับระดับโลก เป็นศูนย์กลางในการผลิตตำราด้านภาษาบาลีไวยากรณ์ชั้นสูงระดับอุดมศึกษาแห่งเดียวในโลก

พระเทพสุวรรณเมธี กล่าวต่อไปว่า โครงการสำคัญของสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ คือ สัททานุกรมพระไตรปิฎก ฉบับบาลี-ไทย ซึ่งเป็นการแปลคำศัพท์ในพระไตรปิฎก ที่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ตั้งเป้าในการจัดทำให้ครบทุกตัวอักษร เพื่อจัดพิมพ์ในภาคภาษาไทยจำนวน 69 เล่ม ท่านทำงานนี้ตลอดทั้งชีวิต ตรวจทุกตัวอักษรด้วยตัวเอง ขณะนี้มีการแปลและจัดพิมพ์เสร็จสมบูรณ์แล้ว 4 เล่ม ซึ่งวิทยาเขตบาฬีศึกษาฯ จะสานต่อโครงการนี้ให้สำเร็จตามความมุ่งหวังของสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ รวมไปถึงโครงการจัดสร้างสถาบันวิปัสสนานานาชาติ “สมเด็จพระพุทธชินวงศ์” ด้วย

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐