ป.ป.ส. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ ‘บุคคลที่มีผลงานยอดเยี่ยมดีเด่นประจำปี 2562’ ในการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด

0
2051

รายงานข่าวแจ้งว่า ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562  เวลา 09.00 น. จะมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขหาปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 เพื่อถวายแด่พระเดชพระคุณ พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หรือหลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) กระทรวงยุติธรรม ได้พิจารณามอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 ให้แก่ เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม

ในการนี้ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครปฐม (ศอ.ปส.จ.นฐ.) โดยนายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ ปลัดจังหวัดนครปฐม ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้นิมนต์เชิญ พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณดังกล่าว จากผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครปฐม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ในโอกาสนี้จึงนมัสการมาเพื่อโปรดเข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ขอนมัสการด้วยความเคารพ

กล่าวสำหรับอัตตะโนประวัติ พระเดชพระคุณ พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) ทายาทศิษย์เอกหลวงพ่อพูล เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม ท่านเปี่ยมล้นด้วยเมตตาธรรม เคร่งครัดในพระธรรมวินัย ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ทุกชั้นวรรณะ โดยเฉพาะงานในด้านสาธารณสงเคราะห์ ศึกษาสงเคราะห์ โดยท่านได้เริ่มต้นจากที่วัดไผ่ล้อมเป็นสำคัญ จากนั้นในเวลาต่อมาท่านมุมานะรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด จวบจนได้รับประกาศยกย่องจากจังหวัดนครปฐมให้เป็นวัดแห่งแรกที่ปลอดจากยาเสพติดอย่างแท้จริง โดยท่านรณรงค์เริ่มต้นจากการตรวจปัสสาวะพระสงฆ์ทุกรูปภายในวัดและเจ้าหน้าที่วัดทุกคนตลอดทุก 3 เดือน เพื่อค้นหาสารเสพติดและร่วมมือกับหน่วยราชการทำการบำบัดรักษามาอย่างต่อเนื่อง และสำหรับญาติโยมที่เดินทางเข้ามาในวัดไผ่ล้อมทุกคน ท่านห้ามสูบบุหรี่ ห้ามดื่มเหล้า ห้ามเสพยาเสพติดทุกประเภทโดยเด็ดขาดเช่นกัน และในแต่ละเดือนท่านจะเอาเดินทางไปตามสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อรณรงค์เผยแผ่ธรรมะเชิงรุกต้านภัยยาเสพติด อบรมบรรยายธรรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่องจริงจัง รวมถึงนำดนตรีสร้างความสุขต้านภัยยาเสพติดไปแสดงให้นักเรียนนักศึกษาได้ชม เพื่อเป็นกุศโลบายให้เยาวชนสำเหนียกและตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดอย่างถ่องแท้ และที่สำคัญวงดนตรีสร้างความสุข ที่ส่งเสริมให้เยาวชนหันมาเล่นดนตรี และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เนื่องเพราะดีกว่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หันสนใจในการเล่นดนตรี ร้องเพลง และด้านการแสดง เป็นต้น

อีกทั้งท่านยังตั้งศูนย์ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขึ้นภายในวัดไผ่ล้อม ตั้งสถานีวิทยุไผ่ล้อมเรดิโอ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด รวมถึงการรังสรรค์แต่งเพลงให้ศิลปินเยาวชนได้ขับร้อง นับเป็นบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยตรงทั้งสิ้น อีกทั้งยังรับกิจนิมนต์ให้ไปบรรยายพิเศษ ภายในค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ติดยาเสพติดของจังหวัดนครปฐม เป็นประจำทุกรุ่นทุกเดือนอีกด้วย

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หรือหลวงพี่น้ำฝน ท่านเป็นผู้รังสรรค์โครงการต่างๆ มากมายที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ต้านภัยยาเสพติดอย่างจริงจังและจริงใจ ปัจจัยและงบประมาณทั้งหมดส่วนใหญ่ท่านใช้ปัจจัยส่วนตัวทั้งสิ้น โดยไม่ได้ไปขอบริจาคจากใคร ท่านทำงานด้านยาเสพติดโดยสืบสานในความเป็นทายาทศิษย์เอกของหลวงพ่อพูล ที่บริบูรณ์ทั้งแนวคิดและแนวทางปฏิบัติ ที่จัดเจนรอบด้าน สานต่องานพัฒนาตามคำสอนของหลวงพ่อพูลทุกประการ ด้วยความกตัญญูกตเวที ที่ทรงคุณค่าอเนกอนันต์ต่อเยาวชนคนของจังหวัดและคนของชาติอย่างแท้จริง เพื่อเป็นการคืนคนดีสู่สังคม เพื่อสร้างสรรค์วัดไผ่ล้อมและเพื่อประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ด้านความจริงใจ และระลึกในบุญคุณของครูบาอาจารย์อย่างแท้จริง