ปลื้ม บ้านคลองกก จ.สมุทรสาคร ต้นแบบบูรณาการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เจ้าคณะจังหวัดเผย 4 ยุทธศาสตร์ความสำเร็จ

0
4103

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. ที่หอประชุมวัดยกกระบัตร ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร คณะกรรมการติดตาม-ประเมินผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” โดยพระพรหมกวี (ประกอบ ธมฺมเสฏฺโฐ) เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร เจ้าคณะภาค 13 ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง พร้อมด้วย พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง จ.นครปฐม รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานแทนพระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลดำเนินงานประจำปี 2561 โดยมีนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผอ.พศ. ปฏิบัติราชการแทนผอ.พศ. นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องถวายการต้อนรับ

 

พระพรหมกวี กล่าวว่า การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ตามมติมหาเถรสมาคม(มส.) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ณ วัดยกกระบัตร ที่มีการจัดให้หมู่บ้านยกกระบัตรเป็นหมู่บ้านต้นแบบหมู่บ้านรักษาศีล 5 นั้น โดยภาพรวมแล้วจังหวัดสมุทรสาครทุกภาคส่วนมีความพร้อมเพรียงกันอย่างดี ด้านการปกครองก็มีความเรียบร้อย เมื่อมส.มีโครงการนี้ส่งมาให้ปฏิบัติ เจ้าคณะจังหวัดทั้งสองนิกายมีความร่วมมือกันอย่างดี มีการรับสนองงานนับแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน ถือว่าประสบความสำเร็จดีเยี่ยม อย่างไรก็ตามลำพังคณะสงฆ์เองคงดำเนินการเองไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายราชการที่เกี่ยวข้อง นับตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดลงมาถึงระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียนและประชาชนทั่วไป ในระยะคุณภาพนี้รู้สึกว่าทุกฝ่ายมีความเข้าใจในแผนปฏิบัติ ตนรู้สึกพอใจมากหลังจากได้ไปตรวจเยี่ยมมา 8 จังหวัด มีความเข้าใจในเรื่องบ้าน วัด โรงเรียนหรือบวร คือเข้าใจว่าจะขับเคลื่อนโครงการฯไปทิศทางไหน เมื่อจับทิศทางได้ทุกอย่างก็ขับเคลื่อนไปด้วยดี สามารถดำเนินการตามหลักยุทธศาสตร์ 20 ปี ของรัฐบาล จึงหวังว่าประเทศไทยจะได้เป็นแผ่นดินไทยแผ่นดินทองอย่างแท้จริง

“อาตมาเห็นว่าเรื่องรัฐบาลให้ความสำคัญ หมู่บ้านยกกระบัตรมีสิทธิ์ที่จะได้ส่งเข้าประกวด ในช่วงบ่ายคณะกรรมการกลางจะได้พิจารณากัน อาจจะมีบางสิ่งที่จะต้องเสริม อาจจะเป็นด้านวัฒนธรรม สุขภาพอนามัย สัมมาชีพ คงต้องรอฟังคณะกรรมการกลางพิจารณาก่อนจะเสนอให้คณะสงฆ์จังหวัดส่งเข้าประกวดเป็นหมู่บ้านต้นแบบ” พระพรหมกวี กล่าว

พระเทพสาครมุนี (สมบูรณ์ ปญฺญาวุโธ) เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม กล่าวว่า ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์โดยคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร ทั้งสองนิกาย  ได้ดำเนินการยุทธศาสตร์ที่ 1 โดยจัดตั้งศูนย์ประสานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อประสานงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดจนจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งได้เปิดศูนย์ฯ ณ วัดเจษฎาราม เรียบร้อยแล้ว ยุทธศาสตร์ที่ 2 ได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับและได้ออกตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน มีการประเมินหมู่บ้านต้นแบบ โดยยึดหลัก “บวร” คือ บ้าน วัด ราชการ และ หลักวัด ประชารัฐ สร้างสุข ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีการส่งเสริม และพัฒนากิจกรรมวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธในหมู่บ้านต้นแบบ โดยเน้นให้หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน และยุทธศาสตร์ที่ 4 คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาครทั้งสองนิกาย ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอย่างดียิ่ง

พระเทพสาครมุนี กล่าวต่อไปว่า สำหรับในปี 2561 จังหวัดสมุทรสาครได้พิจารณาคัดเลือก “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ต้นแบบ เพื่อรับการตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงาน คือ หมู่บ้านคลองกก ตำบลยกกระบัตร เป็น “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ต้นแบบระดับจังหวัด โดยหมู่บ้านคลองกก ได้นำหลักศีล 5 มาดำเนินชีวิตอย่างจริงจังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในหมู่บ้านอย่างเด่นชัด  นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยวัดยกกระบัตรร่วมกับผู้นำชุมชนหมู่บ้าน ได้จัดตั้งกองทุนสัจจะออมทรัพย์ หลักการวิธีการเพื่อให้ชุมชนสามารถช่วยเหลือตนเอง โดยการรวมตัวของชาวบ้าน ใช้วัดเป็นที่ทำการในทุกวันพุธของเดือน บริหารจัดการภายใต้คุณธรรม 5 ประการ คือ ความสื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ เห็นอก   เห็นใจกัน และความไว้วางใจกัน ซึ่งคุณธรรมดังกล่าว ล้วนต้องอาศัยพื้นฐานจากการรักษาศีล 5 เพื่อการพัฒนากิจการให้มั่นคงยั่งยืนต่อไปได้ในอนาคต  นอกจากนี้ยังได้ผนึกกำลังตามหลัก  “บวร” คือ บ้าน วัด ราชการ และหลักวัด ประชารัฐ สร้างสุข นำหน่วยงานเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าวัดทำบุญ ปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดปี มีความเข้มแข็งในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น ประกอบสัมมาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ ด้วยการนำหลักศีล 5 มาเป็นแนวประพฤติปฏิบัติตลอดมา ส่งผลให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ และความสงบสุขของคนในชุมชนอย่างดียิ่ง

โอกาสนี้ นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผอ.พศจ.สมุทรสาคร ได้กราบขออนุญาตพระเทพศาสนาภิบาล ขานรายนามพระสังฆาธิการเข้ารับเกียรติคุณบัตร วัดต้นแบบในการส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จำนวน 14 ราย และกล่าวเชิญผู้แทนชุมชนเข้ารับเกียรติคุณบัตร ประกอบด้วย หมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 3 ราย ผู้นำองค์กรต้นแบบการใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารปกครอง จำนวน 1ราย บุคคลต้นแบบการใช้หลักพุทธธรรมในการดำรงชีวิต จำนวน 16 ราย ครอบครัวต้นแบบการใช้หลักพุทธธรรมในการดำรงชีวิต จำนวน 7 ราย ส่วนราชการต้นแบบการใช้หลักพุทธธรรมในการปฏิบัติราชการ จำนวน 26 ราย และสถานศึกษาต้นแบบในการส่งเสริมการศึกษาตามหลักพุทธธรรม จำนวน 9 ราย

 

จากนั้นคณะกรรมการฯ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการส่งเสริมการพัฒนาชีวิตตามหลักศีล 5 นิทรรศการการดำเนินชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธของเยาวชน กิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาฯ และเยี่ยมชมนิทรรศการส่งเสริมกิจกรรมของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล(อ.ป.ต.) ก่อนเดินทางลงพื้นที่หมู่บ้านคลองกก เยี่ยมชมการทำปลาสลิดแดดเดียว การเย็บจาก การทำเบญจรงค์ ฯลฯ