ปลื้ม!! นศ. เทคโนฯ พงษ์สวัสดิ์ (PSC) คว้า 7 รางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เนื่องในงานวิสาขบูชารำลึก ประจำปี 2565

0
1001

ว่าที่ร้อยตรีกฤษณศักดิ์ กัณฐสุทธิ์ กรรมการบริหารฝ่ายสาราณียกร ผู้ช่วยเลขาธิการพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2476 ซึ่งในขณะนั้นใช้ชื่อว่า “พุทธธรรมสมาคม” โดยมีพระราชธรรมนิเทศ ดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคม เป็นท่านแรก และในสมัย ฯพณฯ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ดำรงตำแหน่งเป็นนายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ริเริ่มให้มีการมอบรางวัลความประพฤติดีแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั่วราชอาณาจักรไทย เป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2504 เนื่องในการจัดงานวิสาขบูชารำลึกเป็นประจำทุกปี จนถึงปีปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนผู้ประพฤติตนในสิ่งที่ดีงาม ยึดมั่นในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นแบบอย่างที่ดีอันจะเป็นคุณประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำหรับปีพุทธศักราช 2565 นี้ มีนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศ จำนวนรวม 414 คน โดยจะเข้ารับเกียรติบัตรรางวัลและเข็มเชิดชูเกียรติจาก ฯพณฯ ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เนื่องในการจัดงานวิสาขบูชารำลึก ประจำปี 2565 ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของเตรียมการเพื่อหารือในการจัดงานดังกล่าวต่อไป

สำหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ (PSC) อ.เมือง จ.นนทบุรี มีนักศึกษาผ่านการพิจารณาคัดเลือกรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2565 จำนวน 7 คน โดยน้องนกยูง ชยาภา ศิริผล นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 (ปวช.2) สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก เป็นหนึ่งใน 7 คน ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก เปิดเผยว่า

“มีความรู้สึกดีใจและตื่นเต้นที่จะได้เข้ารับรางวัลจากท่านองคมนตรี เชื่อแล้วว่าความดีที่ได้ทำมา ให้ผลเป็นความดีจริง ๆ กราบขอบพระคุณป๊ากับแม่ ที่คอยอบรมเลี้ยงดูสั่งสอนหนูให้เป็นคนดี กราบขอบพระคุณครูอาจารย์ที่ PSC ที่มุ่งพัฒนาทักษะวิชาชีพ ส่งเสริมทักษะวิชาศีลธรรม ทำให้หนูมีความสามารถในด้านกราฟิก และมีครรลองของการใช้ชีวิตที่ถูกต้องดีงาม ซึ่งเป็นที่มาของการได้รับรางวัลดังกล่าว หนูขอให้คำมั่นสัญญาว่า หนูขอเป็นคนดี คนเก่ง เพื่อนำความดีและความเก่ง พัฒนาสร้างสรรค์ประเทศชาติของเราให้เจริญรุ่งเรืองและมีความสุข สุดความรู้ความสามารถของหนูที่จะมีในอนาคตค่ะ”

 

ด้าน ดร.กัณฐชา จารุจินดา (ดร.ยุ้ย) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ (PSC) ผู้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา กล่าวว่า จากที่เราสอนเด็กให้มีสมรรถนะวิชาชีพความรู้แล้ว เรายังสอนให้เด็กมีจิตอาสา มีทักษะชีวิตที่ดี มีศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม ที่ PSC เราจึงเน้นการปฏิบัติจริง ทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน เน้นให้เด็กได้ลงมือทำจริง ๆ ซึ่งตรงตามทฤษฎี 3 ป. ของพระพุทธเจ้า คือ ปริยัติ ปฏิบัติและปฏิเวธ และในปี 2565 นี้ PSC ได้ก้าวย่างสู่ปีที่ 50 อย่างสมบูรณ์แบบ เรายังคงยึดมั่นปณิธานการศึกษาที่ได้ให้ไว้แก่สังคม คือ การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพคู่คุณธรรม สมกับที่ทุกคนได้ไว้วางใจให้ PSC เป็นต้นแบบของสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่เปี่ยมไปด้วยความรู้คู่คุณธรรม

*****************************************************************