ปลื้มปีติ น้ำพระทัย ในหลวงและพระราชินี พระราชทานกำลังใจประชาชนและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ภาคเหนือ

0
97

ร่วมจัดแสดงและจำหน่าย OTOP ภูมิปัญญาท้องถิ่นน้อม “สืบสาน รักษา และต่อยอด” ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้มากกว่า 2 ล้านบาท ส่งเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากพลิกฟื้นวิกฤตโควิด-19

เมื่อวันที่ 8 – 11 ธันวาคม 2563 ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน และผู้ประกอบการ OTOP โดยเฉพาะสินค้าเด่นประเภทผ้าประจำถิ่นภาคเหนือจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมในโครงการจัดแสดงและจำหน่ายภูมิปัญญา OTOP เชิงบูรณาการ “สืบสาน รักษา และต่อยอด” ภาคเหนือ จำนวนกว่า 90 ราย ที่ผ่านการคัดสรร สุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2562 ในระดับ 3 – 5 ดาว เข้าร่วมจัดแสดง สาธิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ณ อาคารเอนกประสงค์ ส่วนจัดนิทรรศการและหน่วยแพทย์พระราชทาน

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้มีพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมเยียนประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ โดยเสด็จพระราชดำเนินยังหน่วยแพทย์พระราชทาน และทอดพระเนตรบูธผลิตภัณฑ์ OTOP โครงการจัดแสดงและจำหน่ายภูมิปัญญา OTOP เชิงบูรณาการ “สืบสาน รักษา และต่อยอด” ภาคเหนือ ทรงร่วมกิจกรรมสาธิตของกลุ่มอาชีพ เป็นประจำตลอดทั้ง 4 วัน โดย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้พระราชทานพรขอให้เจริญรุ่งเรือง ทรงลงอักษรชื่อร้าน ลงพระนามาภิไธย และทรงฉายพระรูปตามคำกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาต ประชาชนต่างชื่นชมในพระจริยวัตรที่งดงามและพระเมตตา

กลุ่มผู้ทอผ้าขนแกะ ที่บ้านห้วยห้อม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เล่าว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานพันธุ์แกะ 2 ตัว ขณะนี้ขยายเป็น 23 ตัว และได้รับพระราชทานผ้าฝ้ายเพื่อนำมาทอผสมกับขนแกะ ในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จึงมีพระราชดำรัสให้จัดส่งผ้าฝ้ายพระราชทานให้แก่กลุ่มผู้ทอผ้าขนแกะบ้านห้วยห้อมต่อไป

ในส่วนผู้ประกอบการผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าชาวเขา เป็นต้น ที่ได้เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายในโครงการครั้งนี้ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทย ส่งผลให้ประชาชนเกิดความสนใจ ต่างหาซื้อผ้าไทยตามแบบสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ผ้าไทยจึงมีราคาดีขึ้นเป็นอย่างมาก ยังความรู้สึกภาคภูมิใจ ปลาบปลื้ม และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ มาสู่ผู้ประกอบการทุกคนที่ได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิด

โครงการจัดแสดงและจำหน่ายภูมิปัญญา OTOP เชิงบูรณาการ “สืบสาน รักษา และต่อยอด” ภาคเหนือในครั้งนี้ ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี สร้างรายได้เป็นมูลค่ากว่า 2,186,509 บาท ก่อเกิดรายได้ให้กับผู้ประกอบการซึ่งบางรายเป็นหนี้สินช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้สามารถปลดหนี้สินและมีเงินเพื่อใช้จ่ายเป็นทุนค้าขายต่อไป

ทั้งนี้ ในการเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2559-2560  ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้มีแผนนำอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคใต้ ร่วมจัดแสดงและจำหน่าย เพื่อให้บัณฑิต นักศึกษา และผู้ปกครอง ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ชื่นชมความงดงามแห่งพระมหากรุณาธิคุณ และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ OTOP สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามพระราชประสงค์ต่อไป

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และผู้ประกอบการ OTOP น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ขอน้อมเกล้าถวายความจงรักภักดี สนองงานตามพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา และต่อยอดสืบไป