ปลัดวธ. เร่งรัด วธจ.ชายแดนใต้จัดทำแผนปฏิบัติงานปี 61 เน้นบูรณาการทุกภาคส่วน ต่อยอดสู่ยุทธศาสตร์กระทรวง

0
903

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. ที่โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(ปลัด วธ.) เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2560 และการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ภายหลังการประชุม นายกฤษศญพงษ์ เปิดเผยว่า จากการประเมินผลงานการปฏิบัติของวัฒนธรรมจังหวัดในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ปี 2560 บรรลุผลตามเป้าหมายเป็นอย่างดี การประชุมในวันนี้เพื่อต้องการที่จะวางกรอบการทำงานในปีงบประมาณ 2561 ซึ่งในอีก 1 เดือนต่อไปก็จะเริ่มปีงบประมาณใหม่แล้ว ดังนั้นแผนปฏิบัติด้านใดที่บรรลุผลก็ขอให้ต่อยอดขยายผล ส่วนสิ่งใดที่ยังไม่ได้ดำเนินการก็ต้องจัดทำแผนดำเนินงานให้ชัดเจน จากการได้รับฟังวัฒนธรรมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับกรมทุกอย่างพร้อมที่จะดำเนินการตามแผน คือเป็นแผนแบบบูรณาการ โดยกรมจะต้องแจ้งหน่วยงานเป้าหมายในระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาเห็นชอบในระดับพื้นที่เพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการและปฏิทินการทำงาน ทั้งนี้ต้องการมุ่งเน้นการบูรณาการในส่วนของเนื้องานที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้งานบรรลุผลในหลายมิติ เช่น งานของวัฒนธรรมควรจะต้องเน้นด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดรายได้ในระดับชุมชนซึ่งจะต้องบูรณาการกับส่วนราชการและภาคประชาชน เช่น สภาวัฒนธรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด เป็นต้น

ปลัดวธ. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้การจัดแผนปฏิบัติงานจะต้องจัดทำแผนล่วงหน้าแบบบูรณาการข้ามจังหวัดด้วย เช่น จังหวัดยะลาอาจจะมีงานร่วมกับจังหวัดนราธิวาสซึ่งจะต้องจับมือกันทำงานให้ยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นเพื่อจะได้เห็นภาพของการทำงานตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ทำงานเป็นภาค ดังที่การประชุมในวันนี้ที่ได้เชิญหน่วยงานในระดับภาคเข้ามาหารือกัน เพื่อการบรรลุเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน

“จากการประเมินผลในที่ประชุมครั้งนี้ จะเห็นว่าผู้ปฏิบัติงานไม่ว่าเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติกับวัฒนธรรมจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าคณะ และกรมที่เป็นหน่วยสนับสนุนจากส่วนกลาง รวมทั้งหน่วยงานในพื้นที่เช่นศอ.บต. ทุกท่านต่างเข้าใจในยุทธศาสตร์ของกระทรวงซึ่งจะทำให้ยุทธศาสตร์ของกระทรวงนี้บรรลุตามที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้กำหนดเป้าหมายไว้” ปลัดวธ. กล่าว