ปลัดวธ. เปิดเวทีเด็ก-เยาวชนพัฒนาทักษะให้รู้ทันสื่อออนไลน์ หนุนตั้งเครือข่ายขจัดสื่อร้าย ขยายสื่อดี เข้าใจ อยู่ร่วมกันได้ทุกศาสนา

0
608

เมื่อวันที่ 29 เมษายน ที่โรงแรมกานต์มณี พาเลส ถนนประดิพัทธ์   กรุงเทพฯ  นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(ปลัด วธ.) เป็นประธานเปิดเวทีสมัชชาเด็กและเยาวชนว่าด้วยสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส่วนภูมิภาค จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) และเครือข่ายยุวทัศน์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน 2560 โดยมีตัวแทนเยาวชนจากทุกภาคเข้าร่วมกว่า 60 คน

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในพิธีเปิดว่า วธ. มีการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เข้าใจ อยู่ร่วมกันได้ทุกศาสนา เป็นคนดีของสังคม ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม อย่างไรก็ตาม ในยุคสมัยสังคมออนไลน์ อินเทอร์เน็ต จึงอยากฝากเด็กๆ ทุกคนสร้างเครือข่ายการทำดีที่ยั่งยืน สามารถวิเคราะห์หลักในการเป็นผู้ผลิตสื่อเผยแพร่และผู้รับสื่อที่ดีมีคุณภาพ สร้างสรรค์ต่อสังคม เด็กและเยาวชนทุกคนเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมือง การจัดโครงการในครั้งนี้ถือเป็นเจตนารมณ์อันดี สนับสนุนกระบวนการให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อในกลุ่มเด็กและเยาวชนร่วมกัน ขับเคลื่อนให้เกิดกระแสสื่อดีสร้างสรรค์ทุกจังหวัด ทุกภูมิภาค สร้างเครือข่ายที่ยั่งยืน วธ.มีหน่วยงานในพื้นที่คือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ สามารถเป็นพี่เลี้ยงให้ได้ ขอให้รวมตัวรวมกลุ่มกันเข้าไปขอคำปรึกษาและทำงานร่วมกันให้เกิดประโยชน์แก่เด็ก เยาวชน ประชาชนในที่สุด จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกข้อเสนอที่เกิดขึ้นในเวทีนี้จะสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง

“เชื่อว่าพลังของเด็กและเยาวชน จะมีบทบาทสำคัญในการขจัดสื่อร้าย สร้างสรรค์สื่อดีให้เกิดขึ้นในสังคม แล้วจับมือกันขยายสื่อดีนั้นไปทั่วประเทศด้วย” ปลัด วธ. กล่าว

ด้านนายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ ประธานเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัจจุบันสื่อในรูปแบบต่างๆ ของสังคมไทยถือว่ามีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ จากการรายงานผลการสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พุทธศักราช 2559 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าเด็กและเยาวชนในยุค Generation Z (อายุ 15 – 19 ปี) เป็นผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์มากที่สุด เพราะเกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ดังนั้น กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร จัดทำโครงการ “สมัชชาเด็กและเยาวชนว่าด้วยสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส่วนภูมิภาค” เพื่อให้เด็กและเยาวชนจากแต่ละภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ร่วมกันขับเคลื่อนและสนับสนุนให้เกิดการใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ในพื้นที่ภูมิภาคของตนเอง ต่อครอบครัวและสังคมต่อไป