ปลัดวธ. เปิดงานสงกรานต์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย”

0
599

หนุนสร้างความรู้ ความเข้าใจคุณค่าสาระที่สำคัญของงานประเพณีสงกรานต์ ปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทยแก่เยาวชน คนรุ่นใหม่

วันที่ 10 เมษายน 2564 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดงานนักขัตฤกษ์นมัสการพระพุทธไสยาสน์ในกิจกรรมงานสงกรานต์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ประจำปี พุทธศักราช 2564 โดยมี พระเทพวชิรโมลี รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม คณะสงฆ์ นายชัยพล สุขเอี่ยม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวเพชรรัตน์ สายทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม กรรมการมูลนิธิ “ทุนพระพุทธยอดฟ้า” ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้บริหารบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กรรมการมูลนิธิ “สิริวัฒนภักดี” ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ และชาวชุมชนท่าเตียนเข้าร่วม ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีแนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2564 ภายใต้แนวคิด“สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” เช่น งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากและมีการสัมผัสใกล้ชิด งดกิจกรรมเล่นสาดน้ำ ประแป้ง ปาร์ตี้โฟม รวมทั้งให้จัดกิจกรรมสอดคล้องกับแนวทางและมาตรการเทศกาลสงกรานต์ 2564 ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ซึ่งปีนี้ วธ. ได้ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมโดยยึดตามรูปแบบสาระและคุณค่าที่แท้จริงตามประเพณีสงกรานต์เพื่อร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมไทยตามความเหมาะสมตามประเพณีนิยม แต่งกายด้วยชุดสุภาพ ใช้ผ้าไทยหรือผ้าท้องถิ่น สรงน้ำพระพุทธรูป  ทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ปลอดอบายมุขและไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) อย่างเคร่งครัด

ปลัด วธ. กล่าวอีกว่า วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ ได้ให้ความร่วมมือจัดงานสงกรานต์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ประจำปี พุทธศักราช 2564 ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ขึ้นระหว่างวันที่ 10-15 เมษายน 2564 มีกิจกรรม ได้แก่ การทำบุญไหว้พระเพื่อเสริมสิริมงคล การสรงน้ำพระพุทธรูป การไหว้พระประจำวันเกิด ทำบุญประจำราศี ก่อพระเจดีย์ทราย การสอนทำพวงมาลัย ในการถวายพระ การถวายสังฆทานและการออกร้านจำหน่ายสินค้า

“ขอขอบคุณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ ทุกภาคส่วน ที่ให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมสงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย นับเป็นการร่วมกันสืบสานคุณค่าประเพณีสงกรานต์ อีกทั้งเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมตามแบบแผนที่ดีงาม ทำให้เกิดการเผยแพร่และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของไทยให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจในคุณค่าสาระที่สำคัญของงานประเพณีสงกรานต์ ช่วยปลูกฝังค่านิยม ความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศด้วย” ปลัด วธ. กล่าว