ปลัดวธ. เชิญชวนผู้สนใจยื่นข้อเสนอผลิตสื่อดีผ่านกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

0
648

เมื่อเร็วๆ นี้ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)  เป็นประธานเปิดเวทีสนทนา เรื่อง “การขอทุนเชิงยุทธศาสตร์ : เขียนโครงการฯ อย่างไรให้น่าสนใจ” โดยมีนายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้อำนวยการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารหอประชุม กสทช.

ปลัดวธ. กล่าวว่า ภายหลังที่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ผลักดันให้เกิดกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ การขับเคลื่อนงานในภาพรวมถือว่าสำเร็จระดับหนึ่ง จากนี้ไปจะทำอย่างไรให้ประชาชนได้รับสื่อที่ดีและเข้าใจว่าสื่อไดเป็นสื่อดี สื่อใดที่ทำให้เกิดความเสียหายทั้งตัวเองและผู้อื่น สังคม แม้ที่ผ่านมามีสื่อลวง สื่อเท็จ สื่อปลอมเป็นจำนวนมาก แต่ทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ก็พยายามส่งเสริมให้เกิดสื่อดีมากขึ้น เชิญชวนให้ผู้สนใจมาขอรับทุนเพื่อผลิตสื่อดีทั้งในแบบเปิดทั่วไปและ เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) จากนั้นเชิญผู้ขอรับทุนเข้ามารับฟังการชี้แจงคำอธิบายจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมไปถึงผู้ที่อยู่ในวงการสื่อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สิ่งที่คาดหวังคือ ได้สื่อที่มีคุณค่า สื่อที่สร้างสรรค์สังคม เด็กเยาวชนเกิดภูมิคุ้มกัน รู้จักรับสื่อดี ไม่ขยายสื่อไม่ดี เกิดประโยชน์ต่อสังคมแบบยั่งยืน

ปลัดวธ. กล่าวต่อไปว่า ล่าสุดกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) ประจำปี พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบโจทย์ประเด็นตามยุทธศาสตร์ ใน 5 ประเด็นหลัก คือ 1.การสร้างกลไกแก้ปัญหาการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ (Cyberbullying) และการใช้ประทุษวาจา (Hate Speech) ในสื่อออนไลน์ที่สร้างความแตกแยกและเกลียดชังต่อผู้คนในสังคม 2.การรับมือกับข่าวปลอม (Fake News) 3.การขาดความรู้เท่าทันสื่อของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ  4.เด็กติดเกม และการพนันออนไลน์  5.การสร้างนวัตกรรมสื่อที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชน คนพิการ และผู้สูงอายุ ซึ่งปีนี้ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เห็นชอบให้เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับทุนในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ วงเงิน 202 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 โดยสามารถขอรับทุนได้ทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaimediafund.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2273 0116-8