ปลัดวธ. ย้ำ สวจ.ขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมตามข้อสั่งการนายกฯ ขอความร่วมมือมท.ส่งเสริมหลัก “บวร” ให้เป็นรูปธรรมมากที่สุด

0
515

ปลื้ม วุฒิสภาเตรียมถอดบทเรียนชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ ศึกษาแนวทางสร้างคนดี คนเก่งสู่สังคมเพื่อการพัฒนาประเทศ พร้อมชื่นชมทุกหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม

 นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมและนำเสนอการดำเนินงานการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 5/2563 โดยมีผู้บริหาร วัฒนธรรมจังหวัด 15 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก นนทบุรี เพชรบุรี สระบุรี สิงห์บุรี ระยอง ชลบุรี ยโสธร เลย มุกดาหาร สตูล ตรัง ระนอง ชุมพร เข้าร่วม เมื่อเร็วๆ นี้ โดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้ย้ำเน้นให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ( สวจ.) ขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งขอความร่วมมือจากระทรวงมหาดไทย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้การสนับสนุนส่งเสริมงาน บวร บ้าน วัด โรงเรียน และนำหลักการ บวร ขับเคลื่อนงานให้เป็นรูปธรรมมากที่สุด

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้เป็นที่น่ายินดีที่สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับแจ้งจากที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญการถอดบทเรียนกระบวนการสร้างคนดี คนเก่ง ที่เกิดผลเป็นรูปธรรม ในคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อการพัฒนาชาติไทยยั่งยืน วุฒิสภา ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563  ให้กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)  นำส่งข้อมูลชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบที่มีผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในการสร้างคนดี คนเก่ง และข้อมูลของผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีผลงานการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯ ดีเด่น อันเป็นเป้าหมายที่สมควรได้รับการศึกษาเรียนรู้ ถอดบทเรียนของความสำเร็จขยายผลไปสู่ชุมชนหรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดและเชิญชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบมาร่วมถอดบทเรียนต่อไป

“ถ้าทุกภาคส่วน ทุกระดับทั้งระดับนโยบาย ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี วุฒิสภา  จนถึงระดับปฏิบัติ อย่างทุกหน่วยงาน ทุกจังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนพลัง บวร มากเท่าไหร่ พลัง บวร ก็จะเป็นพลังที่สำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัยในชุมชนมากเท่านั้น  ขอขอบคุณที่ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญนำไปสู่ความสำเร็จตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประชาชน คือ ประชาชนมีพฤติกรรมที่ถูกต้องดีงามด้วยหลักศาสนา มีความมั่งคั่งเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทย ระดับสังคม องค์กร/ชุมชน/หน่วยงาน เป็นสังคมคุณธรรมที่ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความเอื้ออาทรและแบ่งปัน ระดับประเทศชาติ มีความสงบสุข สมานฉันท์ มั่นคงด้วยมิติทางศาสนาอย่างยั่งยืน เป็นแบบอย่างในการส่งเสริมคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก” ปลัดวธ. กล่าว