ปลัดวธ. ย้ำเน้นให้ผู้ตรวจราชการวธ. ร่วมขับเคลื่อนงานคุณธรรม ผลักดันวธจ.ทั่วประเทศถ่ายทอดงานทุกมิติลงสู่พื้นที่เป้าหมาย

0
579

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(ปลัดวธ.) กล่าวในโอกาสที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) เข้ารับตำแหน่งใหม่ว่า ผู้ตรวจราชการ มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐบาล นโยบาย วธ. ไปถึงประชาชน ประสานงานในพื้นที่ระดับภาค ระดับจังหวัด และดูแลวัฒนธรรมจังหวัด (วธจ.) พร้อมกันนี้ต้องศึกษางานระดับนโยบายภาพรวมทั้งกระทรวง เช่น อาหาร ผ้า ภาษา เทศกาลประเพณี ภูมิปัญญา ศาสนาและชุมชนแต่ละจังหวัด  ทั้งงานที่เป็นจุดเน้น งานระยะเร่งด่วน งานตามมติคณะรัฐมนตรี ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังมีงานลักษณะพิเศษ ระดมเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน ทำงานร่วมกัน ที่สำคัญร่วมออกตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี ขณะเดียวกันก็ต้องดูแลงานวัฒนธรรมควบคู่ไปด้วยกัน เมื่อตรวจราชการเสร็จต้องรายงานต่อผู้บริหาร

ปลัดวธ. กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนั้น ได้ย้ำเน้นให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมผลักดันวัฒนธรรมจังหวัดขับเคลื่อนให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเป็นองค์กรคุณธรรม บูรณาการถ่ายทอดงานวัฒนธรรมลงสู่พื้นที่เป้าหมายให้ชัดเจน และเป็นต้นแบบให้กับองค์กร หน่วยงาน หรือ ชุมชนในพื้นที่ให้ศึกษาเป็นแบบอย่าง ส่วนการประเมินผลชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั่วประเทศนั้นได้แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ชุมชนส่งเสริมคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ และชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ปัจจุบันมีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการกว่า 20,000 แห่ง  ขอให้ช่วยแนะนำเป็นที่ปรึกษาให้ สวจ. ทั่วประเทศเชิญชวนและสร้างเครือข่าย ทำงานกับชุมชนต่างๆ มากยิ่งขึ้น

“ชุมชนคุณธรรมฯต้นแบบโดดเด่น 3 ด้าน โดยเฉพาะงานเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมงานศาสตร์พระราชา วิถีวัฒนธรรมไทยสู่งานท้องถิ่นทุกมิติอย่างเป็นรูปธรรม จนสามารถต่อยอดให้ชุมชนคุณธรรมฯ พัฒนาสินค้าภูมิปัญญาเป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT (Cultural Product Of Thailand) จำหน่ายสร้างรายได้ ทำให้สินค้าภูมิปัญญาเป็นที่รู้จักทั้งไทยและต่างประเทศ เป็นเจ้าบ้านที่ดี ยิ้ม ไหว้ สวัสดี จนกลายเป็นโฮมสเตย์ต้อนรับนักท่องเที่ยวพัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป”ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว