ปลัดวธ. มอบผู้ตรวจราชการ ทำงานบูรณาการกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกฯ ยึดกรอบการปฏิรูปประเทศ -ให้คำปรึกษาแก่ สวจ.ทั่วประเทศ

0
952

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(ปลัดวธ.) เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายและมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) รับผิดชอบการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยปลัดวธ. กล่าวว่า ตามนโยบายของนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) ได้ให้ความสำคัญกับบทบาทภารกิจของผู้ตรวจราชการวธ. เป็นกลไกขับเคลื่อนและติดตามการทำงานวัฒนธรรมทั่วประเทศตามนโยบายวธ. และรัฐบาล ดังนั้น สิ่งที่ต้องยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ คือ การตรวจราชการแบบบูรณาการกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีอย่างใกล้ชิด การทำงานภายใต้คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความปรองดอง (ป.ย.ป.) และเป็นตัวแทน วธ. ในคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมโครงการตามแผนพัฒนาภาค ของคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

ปลัดวธ. กล่าวต่อไปว่า คณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมโครงการตามแผนพัฒนาภาค แบ่งออกเป็น 6 คณะ ๆ ละ 1 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ 17 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ภาคกลาง 19 จังหวัด ภาคตะวันออก 6 จังหวัด ภาคใต้ 9 จังหวัด และภาคใต้ชายแดน 5 จังหวัด มีหน้าที่จัดเสนอโครงการ กิจกรรมและงบประมาณที่เหมาะสมกับงบบูรณาการปี 2561 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แนวทางการพัฒนาภาคและนโยบายรัฐบาล จัดทำแผนแม่บทระยะปานกลางและระยะยาว ดำเนินงานตามที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ปลัดวธ. กล่าวอีกว่า ส่วนการตรวจราชการวธ. ตามปกตินั้น ได้ย้ำเน้นให้ผู้ตรวจราชการคอยเป็นพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาให้กับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ทั่วประเทศให้ทำงานในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด โดยให้ สวจ.เป็นศูนย์กลางข้อมูลงานด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด ขับเคลื่อนงานชุมชนคุณธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนมีหลัก 3 ด้านในการดำเนินชีวิต คือ ศาสนา เศรษฐกิจพอเพียง และดำรงชีวิตตามวิถีความเป็นไทย ขับเคลื่อนโครงการฝากไทย ต่อยอดชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ นำความรู้ภูมิปัญญามาผลิตสินค้าของชุมชนจำหน่ายสร้างรายได้ ขับเคลื่อนกิจกรรมวัฒนธรรมเฉพาะด้าน อาทิ คณะลิเก หมอลำ ขับซอ มโนราห์ และรับผิดชอบโครงการพิเศษที่วธ. รัฐบาลมอบหมาย เป็นต้น โดยให้ผู้ตรวจราชการ วธ. ประชุมสรุปความคืบหน้าการทำงานเป็นระยะ