ปลัดวธ. มอบนโยบายข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ครองตน ครองคน ครองงาน ช่วยขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯ

0
299

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในโอกาสมอบนโยบายการปฏิบัติงานสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ข้าราชการที่จะขึ้นเป็นระดับผู้อำนวยการถือเป็นกำลังสำคัญในการบริหารดูแลกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ในอนาคต ดังนั้น ต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ทิศทางนโยบายของ วธ. การทำงานวัฒนธรรมต้องรู้จักครองตน ครองคน ครองงาน ทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รวมไปถึงวัฒนธรรมจังหวัดและเพื่อนข้าราชการ ที่สำคัญต้องมีความรู้และสามารถอธิบายเกี่ยวกับงานศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องแต่งกาย วิถีชีวิตต่างๆ ไปจนถึงการแสดงวัฒนธรรมระดับชาติที่มีความเชื่อมโยงกัน เพราะยกระดับงานวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ระดับนานาชาติตามนโยบายของรัฐบาลและ วธ. ทำให้วัฒนธรรมสร้างชาติ สร้างความมั่นคง

ปลัด วธ. กล่าวต่อไปว่า ขอให้ข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เศรษฐกิจพอเพียง วิชาครองตน ครองคน ครองงาน การเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เสียสละและความสามัคคี หลักคุณธรรม จรรยาและวินัยข้าราชการ ทักษะของข้าราชการในระบบราชการ 4.0 และการประชาสัมพันธ์ นำเสนอผลงานวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล เป็นต้น โดยเฉพาะแนวคิดและทฤษฎีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร และนำองค์ความรู้ไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาตนเอง งาน และหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“การทำงานที่ผ่านมาทำให้รัฐบาลไว้วางใจให้กระทรวงวัฒนธรรมทำงานระดับชาติ ทั้งเรื่องการแสดงศิลปวัฒนธรรมในการประชุมระดับอาเซียน ล่าสุดพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ไว้วางใจให้กระทรวงวัฒนธรรมขับเคลื่อนภารกิจของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร ใน 3 ด้านให้เข้มแข็ง คือ ยึดมั่นในหลักศาสนา ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และรักษา สืบสาน ต่อยอดศิลปวัฒนธรรม  22,000 ชุมชนทั่วประเทศ นอกจากนี้ให้ วธ. บูรณาการหน่วยงาน กระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมให้ทุกชุมชนเป็นแหล่งกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและเข้าถึงโครงการต่างๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมด้วย” ปลัด วธ. กล่าว