ปลัดวธ. ปลุกพลังข้าราชการใหม่ สืบสาน รักษา ต่อยอดงานวัฒนธรรม

0
630

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อธำรงค์ไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่ ณ โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัล กรุงเทพฯ โดยการอบรมครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบข้าราชการพลเรือนให้ข้าราชการได้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ ปลูกฝังอุดมการณ์ของการเป็นข้าราชการที่ดี พัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ การให้บริการประชาชน การทำงานเป็นทีม เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงาน เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาองค์กร ประเทศและประชาชน

ปลัด วธ. กล่าวว่า ข้าราชการบรรจุใหม่ถือว่าทุกคนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่การเป็นข้าราชการ ซึ่งเป็นภาระหนัก ถูกคาดหวังจากสังคมที่ต้องการบุคลากรในการทำงานต่างๆ ให้บริการประชาชน ประเทศชาติ ขับเคลื่อนไปได้ โดยเฉพาะงานวัฒนธรรมของชาติต้องศึกษาภารกิจ วิสัยทัศน์กระทรวง มองเป้าหมายเดียวกันแล้วช่วยกันขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมต้องร่วมกันขับเคลื่อนให้เป็นที่ประจักษ์ สิ่งที่เราคาดหวังคือวัฒนธรรมไทยได้รับการสืบทอดและได้รับการยกย่องระดับนานาชาติเหมือนวัฒนธรรมเกาหลี ญี่ปุ่น เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก คนรุ่นใหม่ช่วยกันสืบสาน รักษา ต่อยอดสิ่งที่ดีงามเอาไว้ เช่น การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคมในสถานการณ์วิกฤต ออกมาเป็นจิตอาสาช่วยกัน

“เมื่อเรามาอยู่กระทรวงวัฒนธรรม ต้องเข้าใจบทบาทอำนาจหน้าที่ขับเคลื่อนสังคมให้พี่น้องประชาชนชาวไทย คนรุ่นหลังเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สิ่งเหล่านี้เป็นตัวตนของเรา มีเอกลักษณ์ มีความเป็นชาติคือหนึ่งเดียวของคนไทย เรามีภาษาเป็นของตัวเอง การแต่งกายเป็นเอกลักษณ์ เราต้องช่วยกันรักษาไว้ ขอฝากให้น้องๆข้าราชการใหม่ทุกคนฟังและหัดร้องเพลง 3 เพลงนี้ให้ขึ้นใจ คือ เพลงจำขึ้นใจ มีเนื้อหาที่มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณของความเป็นข้าราชการ ทุกครั้งที่เราปฏิบัติหน้าที่ เนื้อหาเพลงนี้จะเตือนสติตลอดเวลา เพลงวัฒนธรรมนำไทย เป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย ภาคภูมิใจในองค์กร และเพลงที่สุดในโลก ของหลง ลงลาย บทเพลงเพื่อการฉลองก้าวสู่ 100 ปีธงชาติไทย ขอเป็นกำลังใจให้ข้าราชการทุกคน ในการรับราชการ ทำงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ รับผิดชอบ ทำให้ดีที่สุดในหน้าที่ รักและเทิดทูนในสถาบัน อย่าท้อแท้ หมั่นศึกษาเรียนรู้มากๆ ทุกอย่างเป็นประโยชน์ต่อเรา นำมาพัฒนางานวัฒนธรรมไปสู่พี่น้องประชาชน” ปลัดวธ. กล่าว