ปลัดวธ. กำชับผู้ปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานตระหนักหน้าที่ ทำงานให้เรียบร้อยสมพระเกียรติ แนะความสามัคคี-ทำงานเป็นทีม ซักซ้อม ทบทวนก่อนปฏิบัติงานจริง

0
832

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ที่วัดศรีสุดารามวรวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในการเป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ว่า การฝึกอบรมครั้งนี้ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-31 พฤษภาคม 2562 ณ วัดศรีสุดารามวรวิหาร ผู้ปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานเขต 3-16 และผู้ปฏิบัติงานจ่าปี่ รวมทั้งหมด 99 คนได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกภาคปฏิบัติ จึงขอให้ผู้ปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและระลึกถึงความสำคัญของหน้าที่นี้อยู่เสมอ เพื่อให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ที่มอบหมายหน้าที่อันสำคัญยิ่งเพื่อให้การสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ซึ่งที่ผ่านมาได้เน้นย้ำมาตลอดว่า ขอให้ผู้ปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ทุกคนแต่งกายเรียบร้อย พูดจาสุภาพอ่อนน้อม มีบุคลิกภาพและปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธาของญาติผู้เสียชีวิตที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ทำให้พวกเขาเกิดความรู้สึกปลื้มปีติที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณและมีความภาคภูมิใจในตัวผู้เสียชีวิต ซึ่งในช่วงที่มีชีวิตอยู่ได้ดำรงตนด้วยความรักและเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนและทำงานเพื่อประโยชน์ของประเทศ

“ขอให้ผู้ปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ยึดหลักในการทำงานโดยใช้สติและปัญญาทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้สมพระเกียรติ และการทำงานจะประสบความสำเร็จได้ก็ด้วยความสามัคคี มีน้ำหนึ่งใจเดียวกันและการทำงานเป็นทีมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยพูดคุยทำความเข้าใจและถ่ายทอดความรู้ให้แก่กัน มีการซักซ้อมและทบทวนขั้นตอนต่างๆ ก่อนการปฏิบัติงาน เมื่อปฏิบัติงานจริงภารกิจก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้ในที่สุด” ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว