ปรับใหญ่คณะกก.ขับเคลื่อนโครงการศีล 5 รับยุทธศาสตร์ชาติ-ปฏิรูปกิจการพุทธ

0
2070

นายวีระ จำลอง ผู้ช่วยโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า จากการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ได้มีมติเห็นชอบตามที่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมส. ในฐานะประธานอำนวยการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ เพื่อให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตามที่ได้รับการบรรจุเป็นโครงการต่อเนื่องของพศ. ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560-2580) และได้รับการบรรจุในแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ทั้งยังเป็นไปตามข้อเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการโครงการฯ เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2561 สมควรปรับเปลี่ยน และแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฯ เพิ่มเติม ดังนี้

ส่วนกลาง พระพรหมเสนาบดี  เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา เป็นประธาน พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง จ.นครปฐม เป็นรองประธาน หนกลาง สมเด็จพระธีรญาณมุนี  เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส กรรมการมส. และพระพรหมมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสัวดราชบพิธฯ กรรมการมส. เป็นที่ปรึกษา พระพรหมกวี เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร เป็นประธานกรรมการ

พระธรรมมังคลาจารย์

นายวีระ กล่าวต่อไปว่า  หนเหนือ พระพรหมมงคล เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่ เป็นประธานกรรมการ หนตะวันออก พระธรรมมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม จ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานกรรมการ และหนใต้ พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง เจ้าคณะใหญ่หนใต้ พระธรรมวิมลโมลี เจ้าอาวาสวัดไตรธรรมาราม จ.สุราษฎร์ธานี เป็นที่ปรึกษา พระเทพมงคลกวี เจ้าอาวาสวัดโพธิการาม จ.ชุมพร  เป็นประธานกรรมการ

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,