ประเทศไทยหอบผลงานภาพยนตร์ วีดิทัศน์ ซีรี่ย์ประเทศไทยโชว์นานาชาติในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์และตลาดภาพยนตร์เมืองคานส์ ปี 2565 วันที่ 17-28 พ.ค.นี้

0
274

เปิด 2 คูหาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของประเทศไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์กิจกรรมจับคู่ธุรกิจผู้ประกอบการไทย-ต่างชาติ

 

 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า  คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ โดยกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพาณิชย์และผู้ประกอบการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ร่วมบูรณาการการขับเคลื่อนงานการส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG และผลักดัน “Soft Power” ความเป็นไทย รวมทั้งเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่มุ่งใช้มิติวัฒนธรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทย โดยสนับสนุน เผยแพร่และสร้างรายได้จากอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของประเทศไทยในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ทีมประเทศไทยเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์และตลาดภาพยนตร์เมืองคานส์ ประจำปี 2565 (Festival de Cannes) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 28 พฤษภาคม 2565 และงานตลาดภาพยนตร์เมืองคานส์ ประจำปี 2565 (Marche du Film) ระหว่างวันที่ 17 – 25 พฤษภาคม 2565  สาธารณรัฐฝรั่งเศส  ซึ่งวธ.ได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ในนามทีมประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “Content Thailand” ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมเผยแพร่อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ในต่างประเทศ ประจำปี 2565 ณ เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ปีนี้ประเทศไทยร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์และตลาดภาพยนตร์เมืองคานส์ ประจำปี 2565 กลับมาจัดกิจกรรมในรูปแบบปกติ (On Site) อีกครั้ง ซึ่งประเทศได้เข้าร่วมโดยจัดคูหาประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของประเทศไทย (Thailand Pavilion) จำนวน 2 คูหาประชาสัมพันธ์ฯ คือ  คูหาแรก อยู่ที่บริเวณ Village International โดยเป็นการบูรณาการระหว่างวธ.และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของประเทศไทยและการจัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ โดยมีการให้ข้อมูลอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทย ข้อมูลทำเนียบภาพยนตร์ไทย ข้อมูลทำเนียบละครโทรทัศน์และซีรีส์ไทย ข้อมูลการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร 2564 (Bangkok ASEAN Film Festival 2021) ข้อมูลประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ข้อมูลการประสานติดต่อหน่วยงานบูรณาการ และข้อมูลอื่นๆที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและการเสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยในระดับนานาชาติ

นอกจากนี้ คูหาบริเวณ Village International ยังมีการจัดงานเปิดคูหาประเทศไทย การแถลงความสำเร็จในการเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  กิจกรรมจัดงานเลี้ยงผู้ผลิตภาพยนตร์โดยจัดเสวนาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระหว่างจัดเลี้ยง การจัดพื้นที่เจรจาสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย และกิจกรรมดำเนินการจับคู่ธุรกิจ ส่วนคูหาที่สอง อยู่ที่บริเวณ Palaisdes Festivals et des Congrès โดยกระทรวงพาณิชย์ เพื่อดำเนินกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ซึ่งได้จัดคูหาจำหน่ายและเจรจาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยสำหรับผู้ประกอบการ 10 ราย และมีกิจกรรมจัดพื้นที่เจรจาสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย และกิจกรรมดำเนินการจับคู่ธุรกิจ

*****************************************************************