ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ฯ และนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดโสธรวราราม

0
927

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๒  ไปถวายวัดโสธรวราราม วรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส

ที่วัดโสธรวราราม วรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔. ๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี ๒๕๖๒  โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร นางยุวดี นิ่มสมบุญ ที่ปรึกษาสภาสตรีฯ นายประสงค์​  คงเคารพธรรม​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  นางมลสุดา ชำนิประศาสน์  รองประธานสภาสตรีฯ  คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ นายกองค์กร สมาชิกองค์กรสภาสตรีแห่งชาติ  สโมสรวัฒนธรรมหญิงฉะเชิงเทราและ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสภาสตรีแห่งชาติฯ ประจำปี ๒๕๖๒  พระธรรมมังคลาจารย์ วิ. (ประยงค์ ปิยวณฺโณ) เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร พระราชปริยัติสุนทร (อภิรักษ์ ปสนฺโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ พระราชภาวนาพิธาน วิ. (ศิริวัฒน์ สิริวฑฺโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ พระครูโสภณสรกิจ (วิรัตน์ ทินฺนพโล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ พร้อมด้วยคณะสงฆ์  ๘๖ รูป สามเณร ๒๑๑ รูป แม่ชี ๑๐ คน โดยมีผู้บริจาคร่วมถวายพระราชกุศล ในการถวายผ้ากฐินพระราชทาน เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๙๕,๙๙๐ บาท (สามล้านเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

วัดโสธรวราราม วรวิหาร เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เดิมชื่อว่า วัดหงษ์ สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นที่ประดิษฐาน หลวงพ่อพุทธโสธร พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของฉะเชิงเทรา เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิ หน้าตักกว้าง ๑.๖๕  เมตร สูง ๑.๔๘ เมตร ฝีมือช่างล้านช้าง

ตามตำนานเล่าว่า หลวงพ่อพุทธโสธร เป็นพระพุทธรูปหล่อสำริดปางสมาธิหน้าตักกว้างศอกเศษ มีรูปทรงสวยงามมาก ได้แสดงปาฏิหาริย์ลอยน้ำมา และมีผู้อัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานที่วัดแห่งนี้ แต่พระสงฆ์ในวัดเกรงจะมีผู้มาลักพาไปจึงได้เอาปูนพอกเสริมหุ้มองค์เดิมไว้จนมีลักษณะที่เห็นในปัจจุบัน

แต่เดิม หลวงพ่อพุทธโสธรประทับอยู่ในโบสถ์หลังเก่าที่มีขนาดเล็ก รวมกับพระพุทธรูปอื่นๆ ๑๘ องค์ จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯเสด็จราชดำเนินมาที่วัดแห่งนี้ มีพระราชปรารภเรื่องความคับแคบของพระอุโบสถเดิม พระพรหมคุณาภรณ์ (จริปุณโญ ด. เจียม กุลละวณิชย์) อดีตเจ้าอาวาสจึงได้รวบรวมเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อที่ดินสำหรับสร้างพระอุโบสถหลังใหม่

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ทรงเป็นองค์ประธานการสร้าง และทรงเป็นผู้กำกับดูแลงานสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ และทรงประกอบพิธียกยอดฉัตรทองคำ น้ำหนัก ๗๗ กิโลกรัม ประดิษฐานเหนือยอดมณฑป เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จมาทรงตัดหวายลูกนิมิต เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

การก่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ สร้างขึ้นครอบพระอุโบสถหลังเดิม โดยใช้เทคนิควิศวกรรมสมัยใหม่ โดยไม่มีการเคลื่อนย้ายองค์หลวงพ่อพุทธโสธร และพระพุทธรูปทั้ง ๑๘ องค์  ศิลปะภายในพระอุโบสถหลวงพ่อพุทธโสธร ประกอบด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังโดยรอบนับตั้งแต่พื้นพระอุโบสถ เสา ผนัง และเพดานจะบรรจุเรื่องราวให้เป็นแดนแห่งทิพย์ เป็นเรื่องราวของสีทันดรมหาสมุทร จตุโลกบาล สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ พรหมโลก ดวงดาว และจักรวาล โดยตำแหน่งของดวงดาวบนเพดาน กำหนดตำแหน่งตรงกับวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ ณ เวลาที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงประกอบพิธียกยอดฉัตรทองคำ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ