ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี และเป็นประธานหล่อพระพุทธรูป ณ วัดพระศรีอารย์ จ.ราชบุรี

0
245

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี และเป็นประธานหล่อพระพุทธรูป ณ วัดพระศรีอารย์ ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี และเป็นประธานหล่อพระพุทธรูปปางสะดุ้งมาร ขนาดหน้าตัก 40 นิ้ว เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ วัดวังชิลโล ประเทศภูฏาน

ด้วยตระหนักว่าสตรีมีบทบาทหลายประการ เป็นแม่ของลูก มีบทบาทในการพัฒนาประเทศ และผู้หญิงมีความสวยงาม ซึ่งตรงกับประเทศภูฏานซึ่งเป็นประเทศที่มีความสวยงาม ดังนั้นการหล่อพระพุทธรูปในวันนี้ วัดพระศรีอารย์ต้องการยกย่องสตรีไทยที่มีความสวยงามทั้งกิริยา มารยาท วาจาไพเราะอ่อนหวาน มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นผู้นำ ซึ่งเข้ากับยุคพระศรีอารย์ แต่ทางวัดไม่สามารถเชิญสตรีทั้งประเทศมาร่วมงานพิธีหล่อพระพุทธรูปได้ ทางวัดจึงได้กำหนดเชิญ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนของสตรีทั้งประเทศ เพื่อนำพลังแห่งความงดงามของสตรีไทย

วัดพระศรีอารย์ ก่อสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2275 ช่วงปลายกรุงศรีอยุธยา มีอายุกว่า 280 ปี มีโบสถ์ทองคำที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันก่อสร้างใช้เวลากว่า 37 ปี ท่านพระครูวิทิตพัฒนโสภณ เจ้าอาวาสวัดพระศรีอารย์ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้เยาวชนสามารถแสดงปาฐกถา บรรยายธรรม จัดค่ายพุทธบุตร เพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด ได้รับพระราชทานรางวัลโล่ด้านบรรยายธรรม จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ยังเป็นผู้อนุรักษ์ว่าวปั๊กเป้า ว่าวจุฬา เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้ยั่งยืนสืบไป