ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบสิ่งของเครื่องใช้แก่เยาวชนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

0
347

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๒.๐๐  น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์  และนางรชตพร  โตดิลกเวชช์  ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นางสุกัญญา ประจวบเหมาะ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ และอาจารย์สมจิตร ศิริเสนาเลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร และองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ  เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ได้แก่ แฮมเบอร์เกอร์ พิซซ่า ข้าวข้าหมู ก๋วยเตี๋ยว ลอดช่อง และมอบทุนการศึกษา มอบอุปกรณ์กีฬา มอบสิ่งของเครื่องใช้ แก่เยาวชนที่รับทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าเพื่อเยาวชน จำนวน ๘๗  คน ณ อาคาร บ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย กรุงเทพฯ

ทั้งนี้เยาวชน จำนวน ๘๗  คน ล้วนอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้รับการคัดเลือกจากทุกจังหวัดทั่วประเทศให้เดินทางมาทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระหว่างวันที่ ๒๑- ๒๕  ตุลาคม ๒๕๖๒  ภายใต้โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๙  ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาส ศึกษา แลกเปลี่ยนแนวคิด เปิดโลกทัศน์ของเยาวชนให้มีความรู้ มีโอกาสพบบุคคลสำคัญ เพิ่มพูนปัญญา อีกทั้งให้มีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง ทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรมไทย และมีความรักประเทศชาติ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS