ประธานสภาสตรีฯปลุกคนไทยสวมใส่ผ้าไทย รักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม

0
150

ประธานสภาสตรีฯ ลงนามความร่วมมือกับพ่อเมืองขอนแก่น สานต่อโครงการ”สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวง ปลุกคนไทยสวมใส่ผ้าไทย รักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งสร้างอาชีพให้ชุมชน

วันนี้ (2 ธ.ค.62) ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” กับนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.)  นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ ปลัดอบจ.ขอนแก่น นางมุกดา พงษ์สมบัติ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจ.ขอนแก่น นายเข็มชาติ สมใจวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกิตติมศักดิ์ หอการค้าจ.ขอนแก่น และอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงนาม ณ ศาลากลางจ.ขอนแก่น

การทำเอ็มโอยูร่วมกันครั้งนี้ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้คนไทยทั้งประเทศร่วมมือร่วมใจกันใส่ผ้าทอไทย เพื่อช่วยกันสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้ให้แก่ชุมชน รักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมี ชุมชนที่ทอผ้าไหม ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพการทอผ้ามากกว่า 30 กลุ่ม จากทั้ง 26 อำเภอ ของจ.ขอนแก่น และมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอปประเภทผ้าเครื่องแต่งกายมาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมอันลือชื่อของจ.ขอนแก่น

ดร.วันดี กล่าวว่าโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” จัดขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย เพื่ออนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน และเพื่อเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการโอทอปในประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย กระจายรายได้ให้แก่ชุมชน รักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น

ทั้งนี้ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มีต่อสตรีและปวงชนชาวไทย พระองค์ท่านได้ทรงมีพระวิริยะพระปรีชาชาญ พลิกฟื้นผ้าทอไทยทั้งผ้าไหม ผ้าฝ้ายให้เป็นที่นิยมในสังคมจนปัจจุบัน จนสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพแก่สตรีทั่วทุกภูมิภาค หากคนไทยครึ่งประเทศ จำนวน 35 ล้านคน ได้ร่วมกันใส่ผ้าไทยทุกวัน เฉลี่ยซื้อผ้าไทยเพียง 10 เมตรต่อคน ในราคาเมตรละ 300 บาท ก็จะก่อให้เกิดความต้องการผ้าไทยถึง 350 ล้านเมตร จะเกิดการซื้อขายกว่า 100,000 ล้านบาท เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพถึงระดับชุมชนอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจ.ขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจ.ขอนแก่น ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  ในการจัดกิจกรรมครบรอบ  1 ปี ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ (World Craft City For lkat (Mudmee) และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”