ประธานคกก.ฝ่ายสาธารณูปการ ชูคณะสงฆ์ปทุมธานี นำร่องโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข”

0
1332

วันนี้ (26 ก.พ.2562) ที่หอประชุม มวก 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ ของมส. เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระดับประเทศ

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

โดยพระพรหมมุนี กล่าวเปิดการประชุม ว่า โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เป็นการดำเนินการตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ฝ่ายสาธารณูปการ ซึ่งมีตนเป็นประธาน ทั้งนี้ตั้งเป้าในปี 2564 จะต้องมีวัดเข้าร่วมโครงการนี้ในทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน ทั่วประเทศ เพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนอย่างแท้จริงด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ ความเจริญของชุมชน โดยคณะสงฆ์จ.ปทุมธานี นำโดยพระเทพรัตนสุธี (สมศักดิ์ โชตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ถือว่ามีการดำเนินการโครงการนี้อย่างเป็นรูปธรรม จนครอบคลุมเกือบทั้งจังหวัด จัดเป็นจังหวัดนำร่องที่มาศึกษาดูงานได้ ขณะเดียวกันกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความร่วมมือโครงการนี้เป็นอย่างดี ด้วยการมีหนังสือแจ้งไปยังทุกจังหวัดให้ร่วมมือกับทางวัดทั่วประเทศ นอกจากนี้ที่ประชุมมส. ยังมีมติให้นำโครงการต่างๆ เช่น หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล(อปต.) และโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 มาเชื่อมโยงกับโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วย

ด้านพระเทพรัตนสุธี กล่าวว่า ต้องเชิญชวนภาคเอกชน และชุมชนโดยรอบวัดเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ จึงจะทำให้โครงการมีความก้าวหน้า โดยแต่ละจังหวัดควรตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเรื่องนี้ และที่สำคัญการจัดกิจกรรมตามโครงการนี้ ไม่ใช่จัดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ อย่างเดียว แต่หมายถึงต้องมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ทุกเดือน เพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางชุมชนอย่างแท้จริง

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””