ประชุมสัมมนารับฟังปัญหา “ธรรมศึกษา” ของคณะสงฆ์หนใต้ เน้นพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

0
2860

เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) และคณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงการจัดการเรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ ณ วัดพัฒนาราม อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยพระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เจ้าอาวาสวัดกระพังสุรินทร์ จังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมให้โอวาทว่า เมื่อก่อนการดำเนินการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา มีความไม่สะดวกหลายประการ อาทิ ครูสอน โรงเรียนไม่เอื้ออำนวย แต่ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา พัฒนาก้าวหน้าทันสังคม จึงเป็นเหตุที่ทำให้ท่านทั้งหลายต้องมาประชุมร่วมกันในวันนี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

 

ด้านนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผอ.พศ. กล่าวว่า การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นการจัดขึ้นในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ เป็นการดำเนินการร่วมกันแบบบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ที่สำคัญ เพื่อชี้แจงและรับฟังปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการจัดสอบธรรมศึกษา จากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง กระทรวงศึกษาธิการ และพศ. เพื่อให้มีแนวปฏิบัติที่เป็นเอกภาพ และนำไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม โดยอาราธนาเลขานุการเจ้าคณะอำเภอ และเชิญผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ รวมทั้งสิ้น ๒๕๐ รูป/คน เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ โดยในช่วงเช้าเป็นการอภิปรายร่วมกันระหว่าง ผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง ผู้แทนพศ. และผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับในช่วงบ่ายเปิดโอกาสให้คณะผู้แทนร่วมอภิปราย ตอบข้อซักถาม รับทราบปัญหา และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม(มส.) ได้กำหนดการเรียนการสอนธรรมศึกษาเป็น ๓ ช่วงชั้น (ระเบียบสนามหลวงแผนกธรรมว่าด้วยวิธีการปฏิบัติการสอบธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑) คือ ช่วงชั้นเรียนที่ ๑ ระดับประถมศึกษา, ช่วงชั้นเรียนที่ ๒ ระดับมัธยมศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.), ช่วงชั้นเรียนที่ ๓ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ระดับอุดมศึกษา ข้าราชการและประชาชนทั่วไป ในแต่ละช่วงชั้นเรียนแบ่งการสอบออกเป็น ๓ ชั้น คือ ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท และธรรมศึกษาชั้นเอก และการสอบธรรมศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้กำหนดวิธีปฏิบัติ ดังนี้ ๑.ผู้สมัครสอบธรรมศึกษาชั้นตรีหรือชั้นโทได้ก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๑ สามารถสมัครสอบในระดับสูงขึ้นในช่วงชั้นเรียนของตนได้ ๒.ผู้สมัครสอบในปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ให้สอบธรรมศึกษาชั้นตรี ในช่วงชั้นเรียนของตน ๓.ผู้สอบธรรมศึกษาชั้นเอกระดับมัธยมศึกษาได้แล้ว แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษาช่วงชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา สามารถสมัครสอบธรรมศึกษาชั้นตรีระดับอุดมศึกษาได้ และ๔.ประชาชนทั่วไป อายุเกิน ๑๘ ปี ให้สมัครสอบธรรมศึกษาในระดับอุดมศึกษา ระเบียบนี้ให้ใช้ปฏิบัติตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑