ประชุมชาวพุทธโลก ณ เมืองปูเถียน ประเทศ จีน มจร.เสนอผลงานระดับนานาชาติ “วิถีแห่งความกลมเกลียวลุ่มน้ำโขง”

0
1078

 

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ที่โรงแรมฮิลตัน เมืองปูเถียน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเดชพระคุณพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย (มจร.) และพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร.  ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ในการประชุมชาวพุทธโลก ครั้งที่ 5 ณ เมืองปูเถียน จังหวัดฝูเจียน ประเทศจีน

ทั้งนี้ อธิการบดีได้นำเสนอในหัวข้อ “พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน” โดยได้ย้ำถึงคุณค่าและคุณูปการพระพุทธศาสนาที่มีต่อการพัฒนามนุษย์และสังคมในยุคต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในขณะที่พระมหาหรรษา ได้นำเสนอหัวข้อ “พระพุทธศาสนาในลุ่มน้ำโขง: วิถีแห่งความสัมพันธ์และความกลมเกลียว”

โดยย้ำว่า แม่นำโขงคือแม่ที่ทำหน้าที่เชื่อมลูกให้อยู่ด้วยกัน และช่วยเหลือกัน แต่ลูกทั้ง 6 คน คือ จีน พม่า ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม กลับมองว่าแม่เป็นผู้ขวางกั้น และแยกลูกออกจากกันออกเป็นแต่ละประเทศ ฉะนั้น เวลามองแม่น้ำโขงต้องมองให้เห็นถึงวิถีของแม่ทั้งลุ่มน้ำ โดยมีลูกทั้ง 6 เป็นกลุ่มคนอาศัยแม่  จึงจะทำให้แม่น้ำโขงเป็นสายเลือดและลมหายใจของลูกทั้ง 6 คนตลอดจนถึงลูกหลาน