ประชุมคณะกลั่นกรองฯ ครั้งที่ 7/2563 ยันโครงสร้างใหม่พระปริยัติธรรมไม่ทิ้งบุคลากรเดิม

0
154

วันนี้ (24 ส.ค.63) ที่วัดหงส์รัตนาราม พระเทพปริยัติมุนี (มีชัย วีรปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนราม ในฐานะประธานคณะทำงานกลั่นกรองร่างอนุบัญญัติประกอบพ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองฯ ครั้งที่ 7/2563 โดยมีวาระพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อัตราค่าตอบแทน และกรอบอัตรากำลัง เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ…. โดยภายหลังการประชุม พระเทพเวที (พล อาภากโร) ผู้ช่วยเจ้าอาสวัดสังเวชวิศยาราม ในฐานะรองประธานคณะทำงานฯ กล่าวว่า ร่างประกาศดังกล่าว เป็นอีกเรื่องที่ถือว่ามีความสำคัญมาก เพราะเกี่ยวกับอัตรากำลัง ตำแหน่ง ค่าตอบแทน ของการศึกษาคณะสงฆ์ทั้งแผนกธรรม แผนกบาลี แผนกสามัญศึกษา และศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย ซึ่งจะต้องนำไปเสนอของบประมาณจากรัฐบาลในปีงบฯ 2565

พระเทพเวที กล่าวต่อไปว่า  ทั้งนี้ยืนยันว่าตามโครงสร้างใหม่ของการศึกษาพระปริยัติธรรมจะให้ความสำคัญกับบุคลากรที่ทำงานอยู่ในการศึกษาพระปริยัติธรรมแต่ละแผนกอยู่ก่อนแล้ว จะได้รับการพิจารณาบรรจุเข้าตามโครงสร้างใหม่ โดยในบทเฉพาะกาลข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ…. ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมแล้ว และอยู่ระหว่างการประกาศใช้อย่างเป็นทางการนั้น ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ให้ผู้ดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ประจำในกองบาลีสนามหลวง กองธรรมสนามหลวง กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย และสถานศึกษาพระปริยัติธรรม อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ เป็นเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยตัิธรรม (กบป.) กำหนด โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม (กศป.)

///////////////////////////////////////////////////////////////////