ประกาศผลป.ธ.9 ปี 60 ผู้สอบ 442 รูป สอบได้ 59 รูป 3 สำนักดังครองแชมป์ป.ธ.9 3 รูปเท่ากัน แม่กองบาลีทึ่ง พระวัดเขาวัง ทำข้อสอบป.ธ.9 ได้คะแนนเต็ม

0
3873

สำนักข่าว Thai R News เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ที่ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา มีพิธีประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2560 โดยมีพระภิกษุสามเณร เจ้าสำนักเรียนบาลี จากทั่วประเทศมารอฟังการประกาศผลสอบบาลีสนามหลวงในระดับเปรียญเอก คือ ประโยคเปรียญธรรม(ป.ธ.) 7-9 และระดับบาลีศึกษา(บ.ศ.) 7-9 (สำหรับฆราวาส) ซึ่งถือเป็นสุดยอดของการศึกษาพระบาลี จนเต็มศาลาอบรมสงฆ์ โดยพิธีเริ่มขึ้นในเวลา 14.00 น. พระพรหมโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคมในฐานะแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานกล่าวขอบคุณคณะกรรมการตรวจข้อสอบบาลีทุกรูป ทั้งแจ้งเจ้าสำนักเรียนด้วยว่า ในส่วนของการประกาศผลสอบบาลีระดับป.ธ.1-2 ประโยค และประโยคป.ธ.3-9 จะมีการติดประกาศอย่างเป็นทางการที่วัดปากน้ำฯ และที่วัดสามพระยา

จากนั้นพระราชปริยัติกวี เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง อ่านผลสอบประโยคป.ธ.7  ที่ละรายชื่อ โดยมีสำนักเรียนส่งสอบรวม 878 รูป ขาดสอบ 349 รูป คงสอบ 529 รูป สอบได้ 109 รูป ส่วนประโยคบ.ศ. 7 มีสำนักเรียนส่งสอบ 6 คน คงสอบ 6 คน สอบได้ 2 คน เสร็จแล้ว พระพรหมดิลก เจ้าอาวาสวัดสามพระยา เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ในฐานะที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง อ่านผลสอบประโยคป.ธ.8 ทีละรายชื่อ โดยมีสำนักเรียนส่งสอบ 708 รูป ขาดสอบ 266 รูป คงสอบ 442 รูป สอบได้ 59 รูป ระดับประโยคบ.ศ.8 มีสำนักเรียนส่งสอบ 15 คน ขาดสอบ 2 คน คงสอบ 13 คน สอบได้ 4 คน

เมื่อพระพรหมดิลก ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ระดับประโยคป.ธ.8 และประโยคบ.ศ.8 เสร็จแล้ว ก็ถึงเวลาที่พระภิกษุสามเณร เจ้าสำนักเรียนทั่วประเทศรอคอย คือการประกาศผลสอบประโยคป.ธ.9 และประโยคบ.ศ. 9 โดยมีสำนักเรียนส่งสอบประโยคป.ธ. 9 จำนวน 399 รูป ขาดสอบ 74 รูป คงสอบ 325 รูป สอบได้ 28 รูป ส่วนระดับประโยคบ.ศ.9 มีสำนักเรียนส่งสอบ 2 คน คงสอบ 2 คน ไม่มีผู้สอบได้ จากนั้น พระพรหมดิลก เริ่มประกาศรายชื่อพระภิกษุสามเณรที่สอบได้ประโยคป.ธ. 9 ทีละรายชื่อ ดังนี้ 1.พระมหาสมพร ธมฺมทีโป วัดชนะสงคราม 2.พระมหาอุทัย เตชธมฺโม วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย 3.พระมหาสมพงษ์ กิตฺติปญฺโญ วัดเทพลีลา 4. พระมหากฤษฏา ปุณฺณชิ วัดสร้อยทอง 5.พระมหากิตติศักดิ์ สารเวที วัดสุทัศนเทพวราราม 6.พระมหาวัฒนา ธมฺมานุสารี วัดสุทัศนเทพวราราม 7.พระมหากิตติณัฏฐ์ สุกิตฺติเมธี วัดสุทัศนเทพวราราม 8.พระมหาฐานันดร์ สุทฺธิญาโณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ 9.พระมหาปรีชา กิตฺติเมธี วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ 10.พระมหาอภิชาติ อภิชาโต วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ 11.พระมหาพีระพงษ์ วิญฺญุวํโส วัดโมลีโลกยาราม 12.พระมหาเปรม เขมโก วัดอรุณราชวราราม 13.พระมหาสุวรรณ สุวณฺณรํสี วัดอรุณราชวราราม 14.พระมหาพันนา วชิราลงฺกาโร วัดอรุณราชวราราม

15.พระมหาวรพงศ์ กุสลชโย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 16.พระสมพร ป. ยโสธโร วัดเสนาสนาราม (ธ) จ.พระนครศรีอยุธยา 17.พระมหาริก เปมิโก วัดชูจิตธรรมาราม จ.พระนครศรีอยุธยา (ธ) 18.พระมหาสิริวัง ปญฺญาวุฑฺโฒ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี 19.สามเณรนพรุจ พันธุ์เปี่ยม วัดจองคำ จ.ลำปาง 20.สามเณรวิภู เยี่ยมชื่น วัดจองคำ จ.ลำปาง 21.สามเณรจักรพงศ์ คำยอดใจ วัดศรีมูลเรือง จ.เชียงใหม่ 22.พระมหาวีระนิต อภิธมฺโม วัดนาหลวง จ.อุดรธานี 23.พระมหาโกรศชนรรทน์ สุเมธโส วัดบูรพาพิทยาราม จ.จันทบุรี  24.พระมหาวุฒิพงษ์ กิตฺติปญฺโญ วัดไร่ขิง จ.นครปฐม 25.พระมหากิตติ กิตฺติโก วัดธัญวารี จ.สุพรรณบุรี 26.พระมหาพงศ์ศิริ ปญฺญาวชิโร วัดเขาวัง จ.ราชบุรี 27.พระมหาทิวา กมฺมสุทฺโธ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี และ 28.พระมหาปริทัศน์ วรกิจฺโจ วัดเขื่อนเพชร จ.เพชรบุรี

ภายหลังเสร็จพิธี พระพรหมโมลี กล่าวว่า ผลการสอบประโยคป.ธ.9 ปีนี้ ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และที่สร้างความปลื้มใจให้กรรมการตรวจข้อสอบในครั้งนี้ คือ พระมหาพงศ์ศิริ ปญฺญาวชิโร วัดเขาวัง จ.ราชบุรี ที่สามารถทำข้อสอบได้คะแนนเต็ม ซึ่งถือเป็นรูปแรกในรอบหลายปี เพราะตั้งแต่ตนเข้ามาทำงานเป็นเลขานุการแม่กองบาลีฯ จนได้รับการแต่งตั้งเป็นแม่กองบาลีฯ ก็เป็นเวลากว่า 20 ปี เคยเจอพระภิกษุสามเณรที่ทำข้อสอบประโยคป.ธ.9 ได้คะแนนเต็มเพียง 5 รูปเท่านั้น