ประกาศผลการคัดเลือกวรรณกรรมยอดเยี่ยมในรัชสมัย ร.๙ “แนวคิดตามศาสตร์พระราชา”

0
968

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีแนวคิดตามศาสตร์พระราชา พร้อมเปิดตัวหนังสือ “วรรณกรรมยอดเยี่ยมในสมัยรัชกาลที่ ๙ ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา” และระบบการจำหน่ายหนังสือออนไลน์ของกรมศิลปากร 

วันนี้ (วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาตินายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการแถลงข่าวประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกวรรณกรรม ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีแนวคิดตามศาสตร์พระราชา พร้อมเปิดตัวหนังสือ “วรรณกรรมยอดเยี่ยมในสมัยรัชกาลที่ ๙ ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา” และระบบการจำหน่ายหนังสือออนไลน์ของกรมศิลปากร โดยมีนายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร นายพนมบุตร จันทรโชติ รองอธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วยนางชมัยภร บางคมบาง และศาสตราจารย์รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ กรรมการพิจารณาคัดเลือกวรรณกรรมฯ ร่วมแถลงข่าว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมตระหนักในความสำคัญของแนวพระราชดำริและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่องานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม จึงมอบหมายให้กรมศิลปากรดำเนินโครงการพิจารณาคัดเลือกวรรณกรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีแนวคิดตามศาสตร์พระราชา โดยเชิญศิลปินแห่งชาติ นักประพันธ์ นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาและวรรณกรรม ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและประกาศยกย่องวรรณกรรมในสมัยรัชกาลที่ ๙ ที่มีแนวคิดตามศาสตร์พระราชา ๕ ประเภท ได้แก่

นวนิยาย เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ สารคดี และวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ที่มีแนวคิดตามศาสตร์พระราชา แบ่งเป็นวรรณกรรมยอดเยี่ยม ประเภทละ ๙ เรื่อง และวรรณกรรมดีเด่น ประเภทละ ๖๑ เรื่อง พร้อมทั้งจัดพิมพ์หนังสือ “วรรณกรรมยอดเยี่ยมในสมัยรัชกาลที่ ๙ ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา” เพื่อเผยแพร่วรรณกรรมอันทรงคุณค่าแห่งรัชสมัย ซึ่งสะท้อนแนวคิดศาสตร์พระราชาที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล‌อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานไว้เป็นหลักชัยในการดำเนินชีวิตของปวงชนชาวไทย เป็นแนวทางในการพัฒนาชาติ และยังเป็นองค์ความรู้ที่นานาประเทศทั่วโลกสามารถนำไปใช้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนเชิดชูเกียรติศิลปินนักประพันธ์ผู้สร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมไว้เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ

นอกจากนี้ กรมศิลปากรได้เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม โดยพัฒนาระบบการจำหน่ายหนังสือออนไลน์ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการสั่งซื้อหนังสือที่กรมศิลปากรจัดพิมพ์ผ่านทาง http://bookshop.finearts.go.th โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อหนังสือ “วรรณกรรมยอดเยี่ยมในสมัยรัชกาลที่ ๙ ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา” และหนังสืออื่นๆ ที่น่าสนใจของกรมศิลปากร ทั้งด้านโบราณคดี พิพิธภัณฑ์ วรรณกรรมและประวัติศาสตร์ หนังสือจากสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และสำนักหอสมุดแห่งชาติ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ได้ทางระบบดังกล่าว

///////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////