ปธพ.10 ร่วมกับจังหวัดสมุทรสาคร ระดมแพทย์อาสากว่า 200 คน ตรวจสุขภาพพระสงฆ์ 500 รูป ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร) ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร

0
73

ปธพ.10 ผนึกกำลังจังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายพระกุศลแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราชฯ ตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ 500 รูป เปิดให้บริการ 11คลินิกเฉพาะทาง  ระดมแพทย์อาสากว่า 200 คน ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2567  ที่วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร จังหวัดสมุทรสาคร ได้มีการจัด “โครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก”   โดยมี พระธรรมวชิรานุวัตร (แย้ม กิตฺตินฺธโร) เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระมงคลพัฒนาภรณ์ (ดิเรก ปิติทานนฺโท) เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา รองประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา พลอากาศโท นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.), ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ประธานนักศึกษา ปธพ.รุ่นที่ 10  ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ

พระมงคลพัฒนาภรณ์ กล่าวว่า หน่วยแพทย์อาสาเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชนี้ ดำเนินการโดยคณะ ปธพ.10 มาให้การตรวจคัดกรองโรคให้พระสงฆ์ในจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้มากันจำนวน 500 รูป นับว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพพระสงฆ์เป็นอย่างมาก ก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณทุกคนทุกภาคส่วนที่ได้ถวายการดูแลด้านสุขภาพอนามัยแด่พระสงฆ์ ซึ่งในจำนวนนี้ประกอบด้วยพระฝ่ายมหานิกาย 98 วัด และธรรมยุต 18 วัด รวมแล้วก็ 109 วัด คณะศรัทธาญาติโยมเมื่อได้ทราบข่าวนี้ต่างก็รู้สึกปลื้มปีติใจว่าคณะแพทย์ยังมีความห่วงใยในความเป็นอยู่ด้านสุขภาพอนามัยของพระสงฆ์และสามเณร

 ในพิธีเปิดโครงการฯ นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสาคร มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมกับมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 10 และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดสมุทรสาคร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในการจัด “โครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อถวายการตรวจสุขภาพให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่ประจำวัดอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดใกล้เคียง เป็นการมอบโอกาสในการมีสุขภาพพลานามัยที่ดี  และขยายโอกาสในการเข้าถึงการตรวจรักษา และคัดกรองโรค โดยเน้นการมีส่วนร่วม และสร้างการเรียนรู้ระหว่างแพทย์ ผู้ป่วย โรงพยาบาล และชุมชน อันก่อให้เกิดเครือข่ายการดำเนินงานทางด้านสาธารณสุข ที่เข้มแข็ง และยั่งยืนต่อไป

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ประธานนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร ธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (ปธพ.10)   กล่าวว่า ในฐานะผู้แทนนักศึกษาหลักสูตรปธพ.รุ่นที่ 10 ซึ่งมีนักศึกษารวม 145 คน ได้มีเจตนาอันเป็นกุศลจัดทำโครงการหน่วยแพทย์อาสาเพื่อถวายการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยระดมกำลังแพทย์ พยาบาล และบุคลากร จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดคลินิกเฉพาะทาง จำนวน 11 คลินิก ประกอบด้วย คลินิกคัดกรองผู้ป่วย คลินิกตรวจเลือด คลินิกตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ คลินิกคัดกรองโรคปอดจากการเอกซเรย์ปอด คลินิกทันตกรรม คลินิกจักษุ คลินิกโสต ศอ นาสิก คลินิกกระดูกและข้อและเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์, คลินิกแพทย์แผนจีน และคลินิกผิวหนัง เพื่อบริการให้แก่ภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 500 รูป

ด้านศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา รองประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ กล่าวว่า โครงการนี้เกิดขึ้นตามแนวคิดภายใต้หลักการนำหมอไปหาคนไข้ เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วย ลดภาระของผู้ป่วยในการเดินทางเข้าเมือง การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้โครงการได้มีส่วนสนับสนุนความเป็นจิตอาสาขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชน ด้วยการทำงานแบบธรรมาภิบาล ที่เน้นการมีส่วนร่วมได้เป็นอย่างดี

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า โครงการนี้เป็นการรวมตัวกันของจิตอาสา ที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของแพทย์ทั้ง 4 เสาหลัก คือ ผู้บริหารแพทย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ  จากกระทรวงสาธารณสุข จากภาครัฐคือหน่วยงานแพทย์ 4 เหล่าทัพ  และกรุงเทพมหานคร รวมทั้งผู้บริหารแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชน เพื่อแสดงพลังการรวมใจของบุคลากรทางการแพทย์ และจิตอาสาภาครัฐและภาคเอกชน  เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ได้มีโอกาสการเข้าถึงการรักษาด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ลดคิวของผู้ป่วยที่ต้องรอคอยยาวนาน เพื่อเข้ารับการรักษาในระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิ ให้ได้รับบริการจบในขั้นตอนเดียว

ขณะที่ พลอากาศโท นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) กล่าวว่า มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ได้เริ่มจัดทำโครงการถวายการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2561 ณ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยคณะทำงาน ได้ขอประทานอนุญาตดำเนินโครงการต่อเนื่อง ซึ่งพระองค์ท่านได้อนุโมทนาและได้กล่าวว่าทำให้ครบ 9 วัด ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตร ปธพ.แต่ละรุ่นมาจนถึงปัจจุบันใน 28 วัด ได้ถวายการตรวจรักษาพระภิกษุสงฆ์มาแล้ว จำนวนกว่า 20,000 รูป โดยครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่  28  โดยวันนี้มีพระภิกษุสงฆ์เข้ารับการตรวจรักษากว่า 500 รูป โดยนักศึกษา ปธพ.รุ่นที่ 10 ได้จัดทำถุงบุญเพื่อถวายให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการทุกรูปอีกด้วย

****************************************************************