ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ สันติศึกษา มจร ให้เข้าถึงวิถีแห่ง “สันติธรรม”

0
279

พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ (หรรษา ธมฺมหาโส) ผอ.หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ หลักสูตรสันติศึกษา ที่ห้องปฏิบัติการเรียนรู้สันติภาพชุมชน อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ เพื่อให้เข้าถึงวิถีแห่งสันติธรรมและวิถีสันติภาพ

พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ (หรรษา ธมฺมหาโส) ผอ.หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) กล่าวว่า หลักสูตรสันติศึกษา มจร ได้จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เมื่อวันที่ 23-26 มิ.ย.ที่ผ่านมา ทั้งระดับปริญญาโท และเอก รวม 100 รูป/คน ภายใต้หัวข้อ “เปิดตัวนิสิตใหม่ เปิดใจสู่สันติธรรม” ที่ห้องปฏิบัติการเรียนรู้สันติภาพชุมชน (Peace Community Lab) อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ เพื่อต้องการให้นิสิตใหม่ได้เรียนรู้ในเรื่อง สันติธรรม ซึ่งสันติธรรมอยู่ทั้งในใจ (Inner Peace)  และสันติธรรมปรากฏอยู่ภายนอก (Outer Peace) ด้วย โดย “สันติธรรมในใจ” ปรากฏตัวผ่านสติ สมาธิ ความอดทน ความเหนื่อย ความท้อ ความหงุดหงิด ความง่วง ความรัก ความสงสาร เห็นอกเห็นใจ เบิกบานยินดี เป็นต้น ส่วน “สันติธรรมภายนอก” นั้น  มีให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ ทั้งในดิน น้ำ ลม ป่า นา ไร่  บนถนน วัฒนธรรม ประเพณี  วิถีชุมชน เป็นต้น

ผอ.หลักสูตรสันติศึกษา กล่าวต่อไปว่า การปฐมนิเทศเป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจนิยามสันติวัฒนธรรมเชิงปฏิบัติการของคำว่า “สันติธรรม” ในมิติที่ครอบคลุมและหลากหลาย เพราะการเปิดตัวครั้งแรกจะนำเข้าสู่การกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจต่อการขยายความรู้ของสันติศึกษาให้ระดับที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้หลักสูตรฯ ได้ออกแบบกิจกรรมการปฐมนิเทศดังกล่าวในพื้นที่ห้องปฏิบัติการสันติภาพที่ถูกพัฒนามาตั้งแต่ปี 2556 ที่อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ และได้เกิดสันตินวัตกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้านสันติภาพ ทั้งหมู่บ้านสันติภาพ หมู่บ้านช่อสะอาด โคกหนองนาสันติศึกษาโมเดล ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน วิสาหกิจชุมชนรักษ์สันติสุข สถาบันสติภาวนาสากล ขณะเดียวกันในพื้นที่อ.ปรางค์กู่ยังเป็นแหล่งวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั้งปราสาทปรางค์กู่ ชุมชนเผ่าต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับอาณาจักขอมยุคดั้งเดิม ที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรมการกิน การแต่งตัว บทเพลง และอื่นๆ อีกมากมายด้วย

พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ กล่าวอีกว่า สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ได้พานิสิตลงพื้นที่ทำกิจกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วยการทำวัตร สวดมนต์ บำเพ็ญจิตภาวนา การทำพิธีสู่ขวัญ พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ การเดินธรรมยาตรา การศึกษาวิถีคนกูย ลาว และเขมร ที่สัมพันธ์กับปราสาทปรางค์กู่ การเรียนรู้วิถีปู่ตา การให้กำลังใจผู้สูงอายุ รวมถึงการเรียนรู้วิถีเกษตรแบบโคกหนองนา การไกล่เกลี่ยในชุมชน การดำนาสามัคคี และการปลูกต้นไม้ร่วมกัน ซึ่งเป็นการออกแบบกิจกรรมการปฐมนิเทศให้เอื้อต่อการเข้าถึงวิถีแห่งสันติธรรมทั้งในจิตใจ และวิถีสันติภาพที่เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่น การเปิดดวงตาเรียนรู้ และเปิดใจยอมรับวิถีที่แตกต่าง จะกลายเป็นปฐมบทสำคัญที่จะนำผู้เรียนรู้เข้าสู่ประตูการศึกษาในหลักสูตรสันติศึกษาเชิงลึก อีกทั้งจะส่งผลเชิงบวกต่อการนำองค์ความรู้ ทักษะ ไปพัฒนาชีวิต ชุมชน และสังคมให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนตลอดไป