ปฏิรูปกิจการพุทธ ชูธรรมนูญสุขภาพ ตั้ง “พระอสว.” ประจำวัด โชว์สำนักข่าวระดับโลก “เอเอฟพี”

0
869

พระราชวรมุนี (พล อาภากโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม รองเจ้าคณะภาค 6 และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) ในฐานะคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา(คปพ.) กล่าวว่า ตามที่คณะสงฆ์ไทยโดยมหาเถรสมาคม(มส.) ได้ดำเนินการแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 6+1 ด้าน คือ การปกครอง  เผยแผ่  ศาสนศึกษา ศึกษาสงเคราะห์ สาธารณูปการ และสาธารณสงเคราะห์ บวกกับอีก 1 ด้าน คือ พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาแห่งโลก มาตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค. 2558 และขณะนี้อยู่ในระยะที่ 3 (ม.ค.2560-ธ.ค.2563) โดยได้มีการนำเสนอแผนยุทธศาสตร์หรือแผนแม่บทที่จะขับเคลื่อนงาน รวมทั้งลงมือทำงานตามแผนแล้ว ขณะที่มส. ได้แต่งตั้งคปพ. ซึ่งมีพระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร. เป็นประธานคปพ. ซึ่งคปพ. ได้สื่อสารและสร้างการรับรู้ให้กับคณะสงฆ์ทั้ง 4 หน เพื่อรับทราบและดำเนินการขับเคลื่อนแล้ว อีกทั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคปพ. ระดับภาคขึ้นมาอีกชุดเพื่อประสานแผนงานการการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาระดับภาคด้วย

พระราชวรมุนี กล่าวต่อไปว่า การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ไทย ยังได้รับความสนใจจากสื่อต่างประเทศระดับโลก อย่างสำนักข่าว เอเอฟพี ได้ส่งนักข่าวมาสัมภาษณ์ถึงการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาทั้ง 6+ 1 ด้าน ด้วย ซึ่งตนได้ยกตัวอย่างหนึ่งในผลงานของคณะสงฆ์ที่ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม คือ การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านสาธารณสงเคราะห์ ซึ่งมีพระพรหมวชิรญาณ (ปสฤทธิ์ เขมังกโร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมส. เป็นประธานกรรมการ ที่ได้ขับเคลื่อนงานธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ มีผลลัทธ์ที่เกิดจากการปฏิรูปที่เป็นรูปธรรมตามหมวดธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ เช่น การสร้างพระแกนนาสุขภาวะ เป็นพระคิลานุปัฎฐาก หรือ พระ“อสว” ซึ่งหมายถึงพระอาสาสมัครประจำวัดทั่วประเทศ เพื่อคอยดูแลสุขภาพพระสงฆ์ นอกจากนั้นยังมีการขับเคลื่อนเรื่องอื่น ๆ เช่น สิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพของพระสงฆ์ กุฏิสงฆ์อาพาธ กองบุญสุขภาวะพระสงฆ์ ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพพระสงฆ์ เป็นต้น

////////////////////////////////////////////////////////////