ปกครองอำเภอเมืองสุโขทัย ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนโครงการ “โคก หนอง นา พช.” เปิดการอบรม รุ่นที่ 14

0
24

ครัวเรือนต้นแบบ HLM และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ จังหวัดสุโขทัย อบรม 5 วัน 4 คืน ระดมสรรพกำลังเตรียมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้ชุมชน

วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายอำเภอเมืองสุโขทัย โดยนายปริญญา ตังคณานุกูลชัย ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช. รุ่นที่ 14 กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรม สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา พช. และเยี่ยมชมสถานที่ฝึกอบรม พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมดังกล่าว ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาชุมชน(อาศรมพระธรรมจาริก) หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

นายปริญญา ตังคณานุกูลชัย ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองสุโขทัย กล่าวว่า จังหวัดสุโขทัยขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา พช. ณ ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 14 อบรม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาชุมชน(อาศรมพระธรรมจาริก) โดยมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญ 2 กลุ่ม ประกอบด้วย นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต สำหรับการฝึกอบรมทั้ง 5 วัน 4 คืน มุ่งหวังให้กลุ่มเป้าหมายทั้ง 119 คน ได้เรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” ด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริงและปฏิบัติได้จริง สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาพื้นที่ของตนเอง และชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเชื่อมั่นว่าการน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ จะเป็นหลักยึดในการดำเนินชีวิตและรอดพ้นวิกฤตปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันจากผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้และที่สำคัญที่จะทำให้ให้ชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างแท้จริงนำไปสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในชุมชน

ในการนี้นายเติมพล หลำภักดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สพอ.เมืองสุโขทัย กล่าวรายงาน โดยมี เครือข่ายผู้นำชุมชน ภาคีการพัฒนา ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับรูปแบบและวิธีการฝึกอบรม ประกอบด้วย การบรรยาย การแบ่งกลุ่มอภิปราย การฝึกปฏิบัติฐานเรียนรู้ ถอดบทเรียนผ่านสื่อ การฝึกครูกระบวนการ ครูประจำฐานเรียนรู้ ครูพาทำ จิตอาสาพัฒนาเอามื้อสามัคคีพัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ โดยในครั้งนี้เป็นการดำเนินการฝึกอบรมรุ่นที่ 14 มีกลุ่มเป้าหมายจากอำเภอ อำเภอบ้านด่านลานหอย ประกอบด้วย ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต 85 ครัวเรือน และ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 34 คน รวม 119 คน อบรมระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน นี้