ปกครองคณะสงฆ์กทม. สั่งงดจัดทุกกิจกรรม บิณฑบาตให้ใส่หน้ากากอนามัย มีไข้แจ้ง 1422

0
1590

เมื่อวันที่ 18 มี.ค.63 พระธรรมสุธี (นรินทร์ นรินฺโท) เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ออกประกาศคณะสงฆ์กรุงเทพฯ เรื่อง มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 สำหรับพระภิกษุสามเณร ระบุว่า เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลและตามมติมหาเถรสมาคม(มส.) เพื่อเป็นการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว จึงขอให้คณะสงฆ์กรุงเทพฯ ดำเนินการ ดังนี้ 1.หลีกเลี่ยง งดการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทางไปยังประเทศอื่น ที่มีการระบาดของโรคนี้ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 2.งดการจัดกิจกรรมการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี

3.งดการจัดกิจกรรมการอบรมเด็กและเยาวชน ออกค่ายคุณธรรม ประจำปี 4.งดการจัดกิจกรรมทางพระศาสนาที่มีประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก เช่น การจัดงานวัด งานบุญประจำปี และงานบุญประเพณีต่างๆ เป็นต้น ไปจนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น 5.ขอให้พระภิกษุสามเณร สวมหน้ากากอนามัยขณะออกบิณฑบาต และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด 6.ให้ทุกวัดในกรุงเทพฯ รณรงค์การป้องกัน ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือตามจุดสำคัญภายในวัด 7.หากพบพระภิกษุสามเณร มีอาการผิดปกติ ไข้ขึ้นสูง ไอต่อเนื่องเป็นเวลานาน มีน้ำมูก ให้รีบไปพบแพทย์ หรือแจ้งสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422