บูรณาการโครงการหมู่บ้านศีล 5 – อปต. เน้นงานสัมมาชีพ-สุขภาพของประชาชน

0
1608

วันนี้  (5 มิ.ย.62) ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม มีการประชุมพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล(อปต.) โดยคณะสงฆ์ภาค 14-15  โครงการเสริมสร้างสุขภาวะชิงพุทธของอปต.ในสังคมไทย โดยโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) โดยมีพระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร)  เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา ผู้รักษาการเจ้าคณะภาค 7 ในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมทั้งบรรยาย การบูรณาการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 กับอปต. ว่า ต่อไปอปต. และหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้องบูรณาการร่วมกัน ดังนั้นในขณะนี้จึงจำเป็นต้องจัดประชุมคณะสงฆ์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจถึงแนวทางในการดำเนินการ โดยเบื้องต้นจะเน้นในการดำเนินการเรื่องสัมมาชีพ และสุขภาพของประชาชนในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจากการที่ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบว่ามีหลายพื้นที่มีผลงานโดดเด่น เช่นที่วัดร่ำเปิง จ.เชียงใหม่ มีการจัดร้านค้าให้ประชาชนนำสินค้ามาขาย ซึ่งรายได้แบ่งให้ประชาชนกับวัด ทำให้ในแต่ละเดือนสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนจำนวนมาก

 

พระพรหมเสนาบดี กล่าวต่อไปว่า อปต.เป็นโครงการที่เริ่มต้นโดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์  (ฟื้น ชุตินฺธโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดสามพระยา และอดีตกรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เมื่อปี 2518  ซึ่งคณะสงฆ์ได้ดำเนินการโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่อง ต่อมาประมาณปี 2557 ประเทศไทยต้องตกอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ทำให้ประเทศต้องการความสมานฉันท์ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมส. ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช จึงริเริ่มโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยเป็นการต่อยอดมาจากอปต. เพื่อสร้างความสามัคคี สมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในประเทศ จนประสบความสำเร็จไปทั่วประเทศ และเพื่อให้ทั้ง 2 โครงการเกิดความยั่งยืน ทางคณะสงฆ์จึงเห็นว่าควรจะนำทั้งสองโครงการมาบูรณาการร่วมกัน