บอร์ดพัฒนาสื่อปลอดภัยฯ เห็นชอบตั้งอนุกรรมการ 3 ชุด พร้อมให้ปรับปรุงระเบียบสำนักนายกฯปี 2551

0
379

พัฒนาการทำงานมีประสิทธิภาพ-บูรณาการเชื่อมโยงส่วนกลางและจังหวัดมากขึ้น เผยผลงานปี 2563 ดำเนินงาน 556 โครงการ มีหน่วยงานร่วมขับเคลื่อน 459 หน่วยงาน                                                                                                                         

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้รับมอบหมายจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ ให้ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งเป็นข้อมูลจากหน่วยงานราชการ 20 กระทรวง ส่วนราชการ 76 จังหวัด องค์กรและภาคีเครือข่าย 30 องค์กรมีการดำเนินงาน 556 โครงการในส่วนกลางและภูมิภาคและการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยมีหน่วยงานร่วมขับเคลื่อน 459 หน่วยงาน

รมว.วธ. กล่าวอีกว่า ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสื่อปลอดภัยฯระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อเสนอแนะ เช่น มีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาสำคัญของแผนพัฒนาด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เข้ากับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดยกย่องเชิดชูผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดทำแพลตฟอร์มเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และหลักสูตรรู้เท่าทันสื่อสำหรับสถานศึกษา อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมมอบหมายให้วธ.รวบรวมข้อเสนอแนะจากกรรมการฯทั้งหมดและวิเคราะห์สรุปและจัดทำเป็นแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ต่อไป

นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดใหม่ 3 คณะทดแทนคณะอนุกรรมการชุดเดิมที่มีการยกเลิกไป เพื่อขับเคลื่อนแผนด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการบูรณาการและเชื่อมโยงการทำงานระหว่างส่วนกลางและจังหวัดมากขึ้น รวมถึงการปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีให้เป็นปัจจุบัน ได้แก่ 1.คณะอนุกรรมการจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานและอนุกรรมการประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานต่างๆและผู้ทรงคุณวุฒิ 2.คณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานและอนุกรรมการประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด และ3.คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ พ.ศ.2551 มีรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมที่กำกับดูแลกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เป็นประธานและอนุกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ วธ.จะเสนอร่างคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการฯทั้ง 3 ชุดต่อประธานกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

ขณะเดียวกันที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ พ.ศ.2551 เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และเกิดความชัดเจนในเรื่องบทบาทและอำนาจหน้าที่มากขึ้น  อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้ให้คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ พ.ศ.2551 ไปยกร่างแก้ไขระเบียบดังกล่าวและเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติภายในเดือนพฤษภาคม 2564