“บอร์ดคุณธรรม” เล็งสร้างเด็กไทยพันธุ์ใหม่ เป็นคนไทยยุค 4.0 ดี เก่ง มีคุณธรรม ปฏิบัติตามหลักคำสอนทางศาสนา

0
857

เมื่อวัน 5 เมษายน ที่ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการดำเนินการคัดเลือกและการประกาศยกย่ององค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม โดยให้หน่วยงานทุกภาคส่วนในระดับกระทรวงและระดับจังหวัด ดำเนินการประเมินองค์กรและชุมชนคุณธรรมในสังกัดหรือที่เป็นเครือข่ายของหน่วยงานซึ่งดำเนินการอยู่แล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ส่วนอำเภอคุณธรรม มอบหมายให้จังหวัดเป็นผู้ประเมิน และจังหวัดคุณธรรม มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ประเมิน และมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงานและจังหวัดคุณธรรมเพิ่มเติม จำนวน 2 ราย คือ 1. ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือผู้แทน และ 2. ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือผู้แทน เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นายสุวพันธุ์ กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมยังได้รับทราบถึงมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ที่ให้ภาคคณะสงฆ์ดำเนินการขับเคลื่อน “สังคมคุณธรรม” ด้วยกระบวนการสร้างสังคมคุณธรรม โดยส่งเสริมให้คนในชุมชนและหน่วยงานมีคุณธรรม ปฏิบัติตนตามหลักคำสอนทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และยังได้มอบหมายให้พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กรรมการมส. และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เป็นที่ปรึกษาในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติของภาคคณะสงฆ์ และรับทราบถึงการจัดทำโครงการสถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมต้นแบบ ประจำปี พุทธศักราช 2561 ซึ่งเป็นโครงการนำร่องต้นแบบสำหรับทุกภาคส่วนในการส่งเสริมคุณธรรมเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา โดยกรมการศาสนา(ศน.) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดอบรมให้นักศึกษาเป็นวิทยากรแกนนำคุณธรรม จากนั้นได้มีการขยายผลไปยังสถานศึกษาต่าง ๆ โดยให้นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์ที่ผ่านการอบรมเป็นแกนนำพี่สอนน้อง เพื่อพัฒนาคุณธรรม สร้างเด็กไทยพันธุ์ใหม่ ที่ดี เก่ง มีคุณธรรม เป็นคนไทยยุค 4.0 ในสังคมคุณธรรมตามนโยบายของรัฐบาล

“ที่ประชุมได้พิจารณาให้มีการส่งเสริมคุณธรรมในกระทรวง องค์กร จังหวัด และชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น และอยากได้องค์กรคุณธรรมต้นแบบ รวมทั้งอยากให้งานด้านการส่งเสริมคุณธรรมแพร่หลายออกไป ที่ประชุมจึงมีความเห็นร่วมกันว่า จะต้องขอเชิญชวนองค์กรและหน่วยงานระดับกองสำนักหรือเทียบเท่าแทนที่จะเป็นเฉพาะระดับกระทรวงหรือกรมเท่านั้น เพื่อเป็นการเปิดกว้าง และควรต้องเริ่มจากระดับล่างหรือเล็กขึ้นมาถึงระดับบนซึ่งจะทำให้งานส่งเสริมคุณธรรมกว้างขวางยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเห็นชอบกับยุทธศาสตร์ด้านประชาสัมพันธ์เพราะเล็งเห็นว่าการประชาสัมพันธ์เป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้งานส่งเสริมคุณธรรมได้ผลเป็นรูปธรรม ไม่ใช่อยู่แต่ในกระดาษแผนแม่บทอีกต่อไป แต่ได้รับการสร้างความรับรู้ความเข้าใจลงไปถึงกระทรวงและกรมต่างๆ และสิ่งที่ผมเห็นความสำคัญมากก็คือ ความร่วมมือของมหาเถรสมาคมที่มีมติในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม ตามที่ได้ขอความร่วมมือเข้าไป” นายสุวพันธุ์ กล่าว