บอร์ดคุณธรรมถอดบทเรียนกรณี “ถ้ำหลวง” ชี้ชัดมีวินัย สุจริต จิตอาสา นำมาปรับใช้กับการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

0
1646

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยได้กล่าวภายหลังการประชุมว่า การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กำหนดให้มีกลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมในระดับกระทรวง/จังหวัด ซึ่งยังขาดกลไกของกรุงเทพมหานคร ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ประชุมจึงมีมติเห็นควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกรุงเทพมหานคร โดยมีปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานอนุกรรมการและรองปลัดกรุงเทพมหานครที่ได้รับมอบหมาย เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในเขตกรุงเทพมหานครต่อไป

นายสุวพันธุ์ กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังได้มีมติเห็นชอบให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2550 จากเดิมที่ให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม แต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงวัฒนธรรมเป็นเลขานุการ แก้ไขเป็นให้อธิบดีกรมการศาสนาทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ ให้ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และให้อธิบดีกรมการศาสนาแต่งตั้งข้าราชการในกรมการศาสนาเป็นผู้ช่วยเลขานุการ และแก้ไขเพิ่มเติมให้กรมการศาสนาทำหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อจะได้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนคุณธรรมของชาติ ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

นายสุวพันธุ์ กล่าวอีกว่า ในการนี้ ที่ประชุมได้รับทราบการบูรณาการงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2561 เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ภาคคณะสงฆ์ ส่วนราชการทุกกระทรวง หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 28 กรกฎาคม 2561 ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญ อาทิ พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์หรือพระพุทธรูปสำคัญของแต่ละจังหวัด ธรรมะสู่คนทั้งมวล การปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุสำคัญแต่ละยุคตั้งแต่สมัยทวารวดีถึงรัตนโกสินทร์ จากวัดสระเกศราชวรมหาวิหารถึงท้องสนามหลวง ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ณ ท้องสนามหลวง พิธีเจริญพระพุทธมนต์หล่อเทียนพรรษาโบราณ จำนวน 10 ต้น พิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ การประกวดบรรยายธรรม ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ การปาฐกถาธรรม โดยพระวิทยากรธรรมะอารมณ์ดี การทำวัตรสวดมนต์เย็น และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล พิธีปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษาโบราณ เพื่อถวายพระอารามหลวง 10 วัด พิธีมหามงคล 5 ศาสนาถวายพระพร พร้อมกับเชิญชวนให้กระทรวงต่าง ๆ รับเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ณ วัดที่กระทรวงนั้นๆ กำหนด

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นว่าควรถอดบทเรียนกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย มีหลายมิติที่สะท้อนให้เห็นคุณธรรมของคนไทยในเรื่องของความมีวินัยและจิตอาสา ซึ่งมีอยู่ในคุณธรรมหลัก 4 ประการของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ บทเรียนนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนไทยในอนาคต

“โอกาสที่ได้รับจากกรณีเด็ก 13 ชีวิตติดในถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน คือเรื่องหลักคุณธรรม 4 ประการ ที่เห็นชัดคือเรื่องของจิตอาสาที่หลายคนลงมาทำประโยชน์โดยไม่คิดถึงเรื่องประโยชน์ส่วนตัว มีทั้งเปิดเผยและทำอย่างเงียบๆ รวมทั้งเรื่องของวินัยของเด็กที่ติดอยู่ในถ้ำ วินัยของโคชเอก (เอกพล จันทะวงษ์) วินัยของคณะทำงานทั้งฝ่ายราชการและเอกชนที่ต่างคนต่างเคร่งครัดวินัยของตัวเองรวมทั้งวินัยของสื่อมวลชนที่ให้ความร่วมมือ ทำงานอยู่ในกรอบตามที่ฝ่ายราชการกำหนด และยังมีเรื่องสุจริตที่ทุกคนทำงานโดยไม่คิดถึงสิ่งตอบแทนใดๆ เหล่านี้คณะกรรมการจึงเห็นว่าจะเป็นบทเรียนในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติที่สำคัญระดับชาติซึ่งสอดคล้องกับคุณธรรมหลักของแผนแม่บท จึงมอบให้คณะกรรมการฯ ได้นำมาเป็นกรณีศึกษาในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมในคณะทำงานของกระทรวงวัฒนธรรมต่อไป” นายสุวพันธุ์ กล่าว