บวชฟรี อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สร้างคนให้เป็นคน

0
1112

บวชฟรี อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สร้างคนให้เป็นคน

              

เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน เป็นประเพณีของลูกผู้ชายชาวไทยสืบกันมาว่า เกิดมาเป็นลูกผู้ชาย ต้องได้บวชเป็นพระอย่างน้อยสักครั้งหนึ่ง คนแต่โบราณเชื่อว่าถ้าลูกชายได้บวชแล้ว พ่อแม่ก็ได้เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ อันที่จริงนั้นก็ด้วยการบวชพระรูปหนึ่งได้บุญใหญ่ดุจสร้างพระพุทธรูป เพราะเป็นการสร้างเนื้อนาบุญอันประเสริฐของคนทั้งหลาย และที่สำคัญเลย การบวชเป็นโอกาสให้ได้รับการศึกษาในทางธรรม ขัดเกลาจิตใจของผู้บวชก่อนที่จะออกไปดำเนินชีวิต ทำคนดิบให้กลายเป็นคนสุก เพื่อจะได้มีชีวิตอย่างเป็นสุข

ด้วยเหตุนี้ วัดไผ่ล้อม จังหวัดนครปฐม จึงจัดให้มีโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล  โดยกองทุนบวชฟรี จะจัดพิธีอุปสมบทหมู่ทุกเดือน เดือนละครั้ง เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนา สร้างธรรมทายาทไว้ในพระบวรพุทธศาสนาสืบไป โดยในครั้งแรกนั้น จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ตรงกับวันมาฆบูชา

การบวชที่วัดไผ่ล้อมนั้น ไม่ใช่การบวชประเภทว่า “เช้าเอน เพลนอน ค่ำจำวัด ดึกสงัดซัดมาม่า” แบบนี้ไม่ได้ เพราะวัดไผ่ล้อมนั้นเป็นที่ทราบกันดีว่า พระต้องอยู่เพื่อให้วัดอาศัย ไม่ใช่อาศัยวัดอยู่ อยู่วัดไผ่ล้อมต้องปฏิบัติธรรม มีกิจประจำวันคือการสวดมนต์ทำวัตรเช้า และเย็น โดยเฉพาะการสวดบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร ซึ่งเป็นบทปฐมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นบทสำคัญที่เรียกได้ว่าให้กำเนิดพระรัตนตรัย ครบองค์สามนั่นเอง นอกจากนี้ยังต้องช่วยเหลือกิจการต่าง ๆ ของทางวัด เช่น การทำความสะอาดวัด การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของวัด งานสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เพราะวัดก็คือกองอิฐกองปูน แต่วัดจะเป็นวัดจริง ๆ มิใช่ซากวัดก็ด้วยมีพระที่ดูแลวัดให้เจริญหูเจริญตา เป็นที่ที่ใครเข้ามาก็รู้สึกอิ่มใจ สุขใจพระจึงสำคัญแก่วัด นี่คือหน้าที่ของพระ ดูแลวัด ให้วัดเป็นที่พึ่งพิงทางใจของผู้คน เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐของพุทธศาสนิกชน หน้าที่ของพระคืออะไร เรามีหน้าที่จรรโลงพระพุทธศาสนา ขับเคลื่อนกิจการพระศาสนา และช่วยเหลือสังคมเท่าที่เราจะทำได้ ทำให้ความปรารถนาของญาติโยมเป็นจริง ที่เขาถวายเงินมา ยกมือจบสาธุหยอดใส่ตู้ จนบางวัดมีรายได้มหาศาล ก็ด้วยศรัทธา และพระสงฆ์ก็ต้องรับเอาความปรารถนาของญาติโยมที่เขาถวายเงินมา ทำให้ความปรารถนาของสาธุชนทั้งหลายเป็นจริง เราต้องประพฤติตนให้วัดอาศัย ไม่ใช่อาศัยวัดอยู่

วัดไผ่ล้อมถือนโยบายนี้มาตลอด เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้รับถวายมา ไม่ว่าจะเป็นก้อนเล็กก้อนน้อยหรือก้อนใหญ่ นั่นคือเงินในพระศาสนา นำมาจัดหาปัจจัยสี่ให้พระสงฆ์ไว้ดำรงชีพ กลายมาเป็นโบสถ์ วิหาร อันงดงามถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา นำไปเป็นสาธารณประโยชน์ จรรโลงสังคม ตอบแทนที่ญาติโยมได้ให้ข้าว ให้น้ำ ให้ปัจจัยสี่ พระที่มาบวชยังวัดไผ่ล้อม ก็จะได้รู้ถึงคุณค่าของความเป็นพระ คุณค่าของเงินทุกบาททุกสตางค์ของญาติโยมที่เลี้ยงดูปัจจัยสี่แก่พระภิกษุสงฆ์

นอกจากนี้ การอยู่ร่วมกันเป็นคณะสงฆ์ เป็นการฝึกการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความสามัคคี การมาเป็นพระภิกษุสงฆ์คือการเป็นพี่น้องกัน มีพ่อคนเดียวกันคือพระพุทธเจ้า สงฆ์ คือ สังฆะ สังฆะ คือ หมู่คณะ เราอยู่ด้วยกันเป็นหมู่คณะ เรามาเป็นพุทธบุตร มาอยู่ด้วยกัน ทำงานด้วยกัน กินอยู่ด้วยกัน รู้จักคุณค่าของความสามัคคี รักษาศีล รักษาสมณสารูป ความสำรวมทั้งกาย วาจา ใจ ให้สมแก่การเป็นพระสงฆ์ ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ แม้หลาย ๆ คนจะไม่ได้บวชเป็นเวลายาวนาน แต่อาตมาก็เชื่อว่า ผ้าเหลืองย่อมขัดเกลาจิตใจได้ อย่างน้อยที่สุดคือความสงบใจ

“ใส่สบงแล้วทรงพลังจริง ๆ นะ” อยากรู้ก็มาบวชได้ อาตมายืนยันแน่นอน

เมื่อสึกออกไปเป็นฆราวาสแล้ว อาตมาหวังว่าคนคนนั้นจะกลายเป็นคนใหม่ที่มีคุณภาพของสังคม เป็นคนที่โบราณเรียกว่า “คนสุก” เป็น “ทิด” คือบัณฑิตผู้รู้ดีรู้ชอบ มีคุณธรรมประจำใจ ได้แก่ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รู้คุณคน นั่นเอง

และเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ที่ วัดไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครปฐม ได้จัดพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติเป็นครั้งที่ 4 ในครั้งนี้มีผู้มาสมัคร แล้วผ่านเกณฑ์รับสมัคร จำนวน 17 คน ทั้งหมดพร้อมใจอุปสมบท มุ่งมั่นตั้งใจศึกษาพระธรรม แม้ว่าระยะนี้จะมีข่าวทำให้ชาวพุทธหดหู่ แต่บุคคลที่มาอุปสมบท ก็เต็มใจเข้ามาบวชในครั้งนี้ อาตมาเห็นว่า เราจะต้องใช้วัดสร้างคน ปั้นคนให้เป็นคน ให้ออกมาเป็นคนที่ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รู้คุณคน โดยมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพเพื่อช่วยกันส่งเสริมพระพุทธศาสนา ผู้ที่มาบวชในโครงการนี้นั้นสามารถเข้ามาบวชร่วมโครงการนี้บวชฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ขอแค่มีเสื้อขาว ผ้าขาวม้า และที่สำคัญที่สุดคือ หัวใจที่พร้อมจะรับการเปลี่ยนแปลง นั่นแหละมาบวชที่วัดไผ่ล้อมได้แล้ว ขอแค่นั้นจริง ๆ

อาตมาได้ฝากไปว่า จะคิดการสิ่งใดๆ ก็จะต้องมี ค.ว.ย.ห. ฟังแล้วน่าตกใจ แต่จริง ๆ คือ คิด วิเคราะห์ แยกแยะ ภายใต้เหตุผล เป็นคุณธรรมพื้นฐานประจำใจที่ไปอยู่ไหนก็ย่อมเจริญอย่างแน่นอน การเป็นพระ ชีวิตในสมณเพศถือเป็นเครื่องขัดเกลาอบรมบ่มนิสัยคนได้เป็นอย่างดี ทำให้คนมีวินัย และรู้จักคุณค่าในตนเอง

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติของทางวัดไผ่ล้อม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่พระครูสมุห์พงษ์ดนัย หมายเลขโทรศัพท์ 095-782-5656 หรือ LineID: 0957825656 หรือหากสาธุชนท่านใดต้องการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพการอุปสมบท ก็สามารถติดต่อทางวัดได้เช่นกัน ขอเจริญพร

 

หลวงพี่น้ำฝน : 31 พฤษภาคม 2565

*****************************************************************