น้อมรำลึกพระคุณครูผู้สั่งสอน

0
226

น้อมรำลึกพระคุณครูผู้สั่งสอน

              

เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน จุดไฟในใจคนฉบับนี้ เป็นจุดไฟในใจคนฉบับวันตรุษจีน ก็ต้องกล่าวคำว่า ซินเจี่ยยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้ เป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนจีนทั่วโลก และคนไทยเชื้อสายจีน อาตมาขออวยพรโดยขออำนาจพระอาทิพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ เจ้าแม่กวนอิมอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ และพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ เทพเจ้า เหล่าเซียนทั้งหลาย เจ้าพ่อ เจ้าแม่ทั้งหลายที่ท่านนับถือ บันดาลให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญ เฮง ๆ รวย ๆ กันทุกคน

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง แม้จะไม่ใช่วันหยุดราชการของคนส่วนใหญ่ แต่ก็เป็นวันที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดี นั่นคือ “วันครู”

วันครูเป็นวันที่กำหนดขึ้นเพื่อให้ระลึกถึงความสำคัญของครู เพราะครูคือบุคคลสำคัญที่ทำให้เรารู้ว่า โลกนี้เป็นอย่างไร แล้วเราควรจะกระทำอย่างไรแก่โลก เป็นพระคุณที่สามตามมาจากพ่อและแม่

คนบนโลกนี้ทุกคนมีครู ครูที่หนึ่ง และครูที่สอง ก็คือพ่อแม่ หรือผู้ที่เลี้ยงเรามาให้โต เพราะมนุษย์เรานั้นเกิดมาไม่ได้พูดเองได้ ไม่ได้ทำอะไรเองได้ทั้งหมด ต้องมีผู้ฝึกผู้สอนเราให้ทำจึงทำได้ คนที่ฝึกสอนเราทำนั้นก็คือครู ซึ่งครูคนแรกก็คือพ่อแม่ หรือผู้ที่เลี้ยงเรามา สอนให้พูดได้ เดินได้ รู้จักมารยาทต่าง ๆ ที่พึงมี

เมื่อเราเจริญเติบโตขึ้น เราก็เข้าโรงเรียน ซึ่งมีคุณครูเป็นผู้สั่งสอนวิชาการต่าง ๆ ให้อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น มีความรู้ในด้านต่าง ๆ พอควรแก่การดำรงชีวิต มีทักษะต่าง ๆ อีกทั้งมารยาท จริยธรรม เพื่อที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในสังคม ให้ได้เดินสู่เป้าหมายที่เราใฝ่ฝัน พอได้เข้าวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ก็มีอาจารย์ที่คอยสอนวิชาชั้นสูง สำหรับการประกอบอาชีพสืบไป

พระพุทธเจ้านั้น ท่านก็มีครู แม้ท่านจะเป็นสัพพัญญู ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง แต่กว่าจะตรัสรู้ด้วยพระองค์เองได้ พระองค์ท่านก็ได้รับการศึกษาจนดีพร้อมจากครูทั้งหลาย เช่น ท่านวิศวามิตร ครั้งยังทรงอยู่ในวังที่กบิลพัสดุ์ หรือท่านอาฬารดาบส อุทกดาบส ครั้งทรงผนวช ก็เป็นผู้พัฒนาความรู้ทางจิตให้แก่เจ้าชายสิทธัตถะ จนสิ้นสุดความรู้ที่พระอาจารย์ทั้งสองมี และเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว พระพุทธเจ้าก็ทรงระลึกถึงพระอาจารย์ทั้งสองซึ่งมีคุณแต่หนหลัง ทรงดำริจะไปแสดงธรรมที่ทรงตรัสรู้ได้แก่พระอาจารย์ทั้งสอง หากแต่พระอาจารย์ทั้งสองได้ละสังขารไปเสียก่อนแล้วจึงไม่ได้แสดงธรรม ถึงกระนั้นก็แสดงให้เห็นว่า พระพุทธเจ้าของเราก็ยังคงระลึกว่าท่านมีครู

พระพุทธเจ้าของเรานั้นก็ถือเป็นครูฝ่ายจิตวิญญาณของเราทุกคน เพราะทรงสอนทางให้พ้นทุกข์ และพบกับสุขอันยั่งยืน แม้ว่าเราจะไม่ได้ฟังธรรม ได้รับคำสั่งสอนจากพระองค์โดยตรง เพราะพระองค์ได้ดับขันธ์ปรินิพพานไปเมื่อกว่า 2,500 ปีแล้ว แต่ว่าคำสั่งสอนของพระองค์ยังคงถูกสืบทอดและปฏิบัติ โดยพุทธบริษัททั้ง 4 ได้แก่ พระภิกษุ พระภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา สืบมาจนถึงปัจจุบัน ก็เปรียบเสมือนพระพุทธองค์ยังคงสั่งสอนพวกเราอยู่จนถึงทุกวันนี้

สรรพวิชาทั้งหลายนั้น โบราณเราถือว่ามีครูเทพเจ้าผู้ถ่ายทอดวิชามาสู่มนุษย์ เพราะวิทยาการทั้งหลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นสิ่งล้ำค่า ดังเป็นสิ่งที่เทพเจ้าได้ประสิทธิประสาทไว้ การจะได้มาจึงไม่ใช่ของง่าย การได้วิชานั้นเหมือนแก้วสารพัดนึก ที่จะนึกคิดสิ่งใดก็สามารถทำได้เพราะเรารู้วิชา และผู้ที่ทำให้เราได้แก้วสารพัดนึกมาได้ ก็คือครูผู้มีชีวิตที่เปิดทางให้เทพเจ้าผู้เป็นเจ้าวิชามาสถิตในตัวเรา

ครูจึงเป็นผู้มีพระคุณเหลือประมาณ เป็นพระคุณที่สามงดงามแจ่มใสโดยแท้

อาตมาได้รับการศึกษาทางโลกไม่สูงนัก เนื่องด้วยฐานะที่ยากจนในวัยเยาว์ ก็พอเรียนให้อ่านออกเขียนได้ จากนั้นก็ต้องใช้ชีวิตด้วยลำแข้ง ขายน้ำขายผ้าเย็นในสนามมวย ก็เรียกว่าได้วิชามาอีกแบบคือวิชาสู้ชีวิต ที่มีสิ่งรอบตัวนั่นแหละเป็นครู จนกระทั่งได้บวชเป็นพระ มาอยู่นครปฐม ห่างไกลบ้านเกิด อยู่กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูล อตฺตรกฺโข พระเดชพระคุณหลวงพ่อพูลท่านก็นับว่าเป็นครูท่านสำคัญที่สุดในชีวิตของอาตมา เพราะว่าที่อาตมามีทุกวันนี้ได้ เป็นหลวงพี่น้ำฝน เป็นเจ้าอาวาส ก็เพราะหลวงพ่อพูลคอยสั่งคอยสอนอาตมาอยู่เสมอ จนเรียกว่าถึงวาระสุดท้ายของท่าน

เมื่ออาตมาได้เห็นเด็ก ๆ ได้รับการศึกษา ได้ไปโรงเรียน ก็คิดในใจว่าอยากให้เด็ก ๆ ได้รับการศึกษาอย่างดีที่สุด เพราะการรู้วิชาเหมือนได้แก้วสารพัดนึก และปัจจุบันนี้ แก้วสารพัดนึกของโลกยุคใหม่ก็คือคอมพิวเตอร์ ทุกอย่างแทบจะอยู่ในคอมพิวเตอร์ เพราะฉะนั้นอาตมาก็อยากให้เด็ก ๆ ได้มีทักษะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอนำไปพัฒนาชีวิตของตนเองได้ในภายหน้า ถือเป็นเครื่องตอบแทนพระคุณของครูทั้งหลายที่ได้สั่งสอนอาตมามาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ดังนั้น จากที่อาตมาได้กล่าวไปในจุดไฟในใจคนฉบับที่แล้ว อาตมาจึงมีความประสงค์จะพัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ จำนวน 100 ชุด ทดแทนของเดิมที่ชำรุดไปตามกาลเวลา อาตมาหวังว่าการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ชุดใหม่นี้ จะได้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ตอบสนองต่อการใช้งานในโลกปัจจุบันและอนาคต ท่านที่สนใจรับเป็นเจ้าภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ก็สามารถติดต่อขอรับเป็นเจ้าภาพที่วัดไผ่ล้อมได้

สุดท้ายนี้ อาตมาขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบอาชีพครูทุกท่าน ในฐานะแม่พิมพ์ของชาติที่สร้างคนให้เป็นคน ขอให้มีกำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญา ในการประกอบอาชีพครูอย่างมีเกียรติ และมีคุณภาพต่อไป ขอเจริญพร

 

หลวงพี่น้ำฝน : 24 มกราคม 2566