นิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินอาวุโส “ศักย ขุนพลพิทักษ์” ศิลปินผู้ประสานจิตรกรรมไทยและตะวันตกอย่างลงตัว

0
102

กรมศิลปากร ขอเชิญชมนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินอาวุโส พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปะ ประจำปี ๒๕๖๔ “ศักย ขุนพลพิทักษ์” ระหว่างวันที่ ๒๓ เมษายน – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารนิทรรศการ ๔ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ

นายศักย ขุนพลพิทักษ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจิตรกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เป็นศิลปินมากด้วยทักษะและความสามารถทางด้านจิตรกรรม ถือเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับการยอมรับในแวดวงศิลปะแนวภาพเหมือน เชี่ยวชาญทั้งในงานจิตรกรรมภาพเหมือนบุคคลแบบสากลและงานจิตรกรรมไทย เป็นศิลปินที่สามารถเขียนภาพจิตรกรรมไทยแบบดั้งเดิมและภาพจิตรกรรมแบบใหม่ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ได้อย่างลงตัว โดยได้ฝากฝีมือการออกแบบ เขียนภาพจิตรกรรมไทยในวัดสำคัญ ๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศไว้เป็นจำนวนมาก ตลอดช่วงชีวิตของศักย ขุนพลพิทักษ์ ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเป็นศิลปินผู้อุทิศตน สร้างสรรค์ผลงานจนเป็นที่ประจักษ์ในฐานะศิลปินคุณภาพของกรมศิลปากร

นิทรรศการในครั้งนี้ได้รวบรวมผลงานการสร้างสรรค์ทางด้านทัศนศิลป์ที่สำคัญ ทั้งที่อยู่ในความครอบครองของกรมศิลปากร ผลงานในครอบครองของครอบครัวขุนพลพิทักษ์ และผลงานในครอบครองของเอกชน ซึ่งศักย ขุนพลพิทักษ์ ได้สร้างสรรค์ไว้ตลอดช่วงชีวิตของการเป็นศิลปิน โดยเป็นงานจิตรกรรม จำนวน ๓๑ รายการ และประติมากรรม จำนวน ๔ รายการ นอกจากนี้ยังมีผลงานร่วมจัดแสดงภายในนิทรรศการจากศิลปินทรงคุณวุฒิ อาทิ อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณพงศ์เดช ไชยคุตร ศาสตราจารย์เกียรติคุณรสริน กาสต์ สมภพ บุตราช ศิลปินรับเชิญ และศิลปินสำนักช่างสิบหมู่ รวมทั้งสิ้น ๕๒ รายการ นำมาจัดแสดงเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณของศิลปินอันทรงคุณค่าของกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และของประเทศ

ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ ณ อาคารนิทรรศการ ๔ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เปิดวันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ปิดวันจันทร์ – วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์

*****************************************************************