นายอำเภอคนใหม่เมืองนครปฐม นิมนต์ “หลวงพี่น้ำฝน” บรรยายธรรม หลักการบูรณาการ หลังเข้ารับตำแหน่ง ขานรับนโยบายรัฐ

0
133

นายอำเภอเมืองนครปฐม ป้ายแดง นิมนต์หลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม บรรยายธรรมการปกครองสงฆ์เพื่อบูรณาการกับทุกหน่วยงาน พร้อมประสานหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐมทั้งหมดพบกันโดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม อัยการจังหวัดนครปฐม ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น หน่วยงานภาคเอกชน รับฟังนโยบายและแจ้งการดำเนินการเพื่อประสานความร่วมมือในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนตามนโยบายของภาครัฐ

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ห้องประชุมอำเภอเมืองนครปฐม ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ดร.กิตวิชัย ไชยพรศิริ นายอำเภอเมืองนครปฐม จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 1/2567 โดย ดร.กิตวิชัย ไชยพรศิริ นายอำเภอเมืองนครปฐม ได้มีการกำหนดวาระในการประชุม หลังจากที่เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการประสานทุกหน่วยงานในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐมให้เข้ารับฟังนโยบาย โดยนิมนต์ พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม บรรยายธรรม ในเรื่องการทำงานร่วมกันระหว่างคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมและทุกหน่วยงานในพื้นที่ ซึ่งยังได้เชิญท่านทิวา ชีวินไกรสร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม พร้อมคณะท่านผู้พิพากษา ให้ความรู้ในการบรรยาย หัวข้อ “ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ที่พึ่งแรกของประชาชน” โดยมีนายสันติ เยื้อพร้อมพงศ์ อัยการจังหวัดนครปฐม เผยแพร่กิจกรรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย ร่วมกับอีกหลายหน่วยงานที่มีการนำนโยบายมาประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งถึงยังภาครัฐไปสู่ประชาชนต่อไป

นอกจากนี้ ดร.กิตวิชัย ไชยพรศิริ นายอำเภอเมืองนครปฐม ยังได้ประสานกับหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม หน่วยงานธนาคาร รวมถึงหน่วยงานด้านจิตอาสาภาคประชาชน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นการเชิญหน่วยงานระหัวหน้าส่วนราชการมากำหนดกรอบในการทำงาน ซึ่งเป็นการสานต่อนโยบายของภาครัฐ ในการขับเคลื่อนร่วมกับภาคเอกชน การเข้าถึงภาคประชาชนในทุกระดับ เพื่อให้มีการขับเคลื่อนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

ขณะที่ พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ในฐานะที่ได้รับการแต่งตั้ง จาก พระธรรมวชิรานุวัตร เจ้าคณะภาค 14 เป็นประธานคณะทำงานดำเดินการแก้ไขข้อขัดข้อง ระงับเหตุ และแก้ไขปัญหาอธิกรณ์ข้อร้องเรียนในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 14 รวมถึงได้รับพระบัญชาจาก เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช เป็นกรรมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ระดับหนกลาง ได้บรรยายธรรมในเรื่องการทำงานร่วมกันระหว่างคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมและหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่งได้ให้แนวทางในการปกครองของคณะสงฆ์ ซึ่งมีระบบปกครองไม่ต่างจากหน่วยงานราชการ ซึ่งหากทุกภาคส่วนมีความร่วมมือกันก็จะทำให้เกิดประโยชน์ในสังคม และขอให้เจ้าหน้าที่รัฐนำหลัก คิด วิเคราะห์ แยกแยะ ภายใต้เหตุผล มาปรับใช้ก็จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ที่จะรอรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการด้วย

*****************************************************************