นายรัฐมนตรี เซ็นตั้งคกก.สื่อสร้างสรรค์ “กรณีถ้ำหลวง” 34 คน รมว.วธ.นั่งประธานบอร์ด ประชุมนัดแรก17 ส.ค.นี้

0
928

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานว่า  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสื่อสร้างสรรค์ กรณีถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย จำนวน 34 คน โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวมีองค์ประกอบ ดังนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานกรรมการ และปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นรองประธานกรรมการ ส่วนคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว อธิบดีกรมศิลปากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการกลาโหม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์  กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ และนายกสมาคมผู้บริหารการผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศ

ขณะที่ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์จำเริญลักษณ์ ธนะวังน้อย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร นางสาวดารุณี ธรรมโพธิ์ดล นายนคร วีระประวัติ นางปัจฉิมา  ธนสันติ พลตรี ประดิยุทธ กลิ่นศรีสุข นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานต์ นางสาววรรณสิริ  โมรากุล นายศิริศักดิ์ คชพัชรินทร์ และมีรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ และมีผู้ช่วยเลขานุการ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร และข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม

นายวีระ กล่าวว่า สำหรับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ที่จะต้องดำเนินการ ได้แก่  1. ดำเนินการประสานงานและอำนวยความสะดวกในการผลิตสื่อไทยและต่างประเทศทุกรูปแบบที่ตรงตามข้อเท็จจริงไม่กระทบผู้ประสบภัยและผู้เกี่ยวข้อง ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของรัฐและเกียรติภูมิของประเทศไทย เป็นต้น 2. พิจารณาความเหมาะสมและความพร้อมในการผลิตหรือร่วมผลิตสื่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำจดหมายเหตุและดำเนินการจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวในเชิงสร้างสรรค์ 3. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติงานตามความเหมาะสม 4. ประสานงานและเชิญบุคคลหรือหน่วยงานมาชี้แจงหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 5.รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการให้นายกรัฐมนตรีทราบ และ 6. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนหลังจากนี้ วธ.จะเชิญคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาประชุมนัดแรกในวันที่ 17 สิงหาคมนี้ เพื่อหารือถึงแนวทางการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและหารือในประเด็นเร่งด่วนต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

………………………………………………….