นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด ถวายข้าวสาร 500 กก. เข้าโรงครัว มจร วังน้อย

0
872

วันที่ 15 มกราคม 2564 พระเมธีธรรมาจารย์ (เจ้าคุณประสาร จันฺทสาโร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เปิดเผยว่า รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มจร ได้ประสานรับการบริจาคข้าวสารจากนายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด จำนวน 500 กิโลกรัม เพื่อมอบถวายมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเข้าโรงครัวหุงถวายผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตมหาจุฬาฯในภาวะที่รัฐบาลประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

โดยพิธีมอบ ณ ห้องทำงานประธานศาลปกครองสูงสุด ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ประธานศาลปกครองสูงสุด(ปิยะ ปะตังทา) เป็นนิสิตระดับปริญญาเอกสาขารัฐประศาสนศาตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย