นายกฯ แนะชาวไทยนำหลักธรรมแห่งวิสาขบูชาโลก สู่การปฏิบัติจริง เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ๒๕๖๐

0
1196

สำนักข่าว Thai R News – เมื่อวันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา และองค์กรเครือข่ายทางศาสนา จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ “เทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐” โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ต้อนรับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี และมอบสื่อประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย บัตรอวยพรวิสาขบูชา แผ่นพับวิสาขบูชา หนังสือองค์ความรู้เกี่ยวกับวันวิสาขบูชา และเชิญนายกรัฐมนตรีลงลายมือชื่อในบัตรอวยพรวิสาขบูชา ๒๕๖๐ เพื่อมอบให้กับประชาชน ทั้งนี้พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เขียนข้อความในบัตรอวยพร ว่า “ขอให้คนไทยทุกคนให้ความสำคัญกับวันสำคัญของศาสนา และการนำสู่การปฏิบัติให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม จิตใจบริสุทธิ์ สังคมปลอดภัย ประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน”

 

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) กล่าวว่า งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๔- ๑๐ พฤษภาคมนี้ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยในส่วนกลางมีกิจกรรม ประกอบด้วย ๑.พิธีพระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ การประกวดบรรยายธรรมและการประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒. นิทรรศการยกย่องผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ เต็นท์กรมการศาสนา สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๓. การบำเพ็ญกุศลของหน่วยงานภาครัฐ ๒๐ กระทรวง ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพหลัก ณ วัดสำคัญต่างๆ ในเขตกรุงเทพหานคร ๔. การจัดกิจกรรมแข่งขันทางพระพุทธศาสนา อาทิ การประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชา การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ การประกวดบรรยายธรรม การประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๘ พฤษภาคม ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และในส่วนภูมิภาค กิจกรรมประกอบด้วย ๑. การจัดงานวิสาขบูชาบูชาอาเซียนใน ๑๕ จังหวัด ที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยบูรณาการการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์อาเซียนนำวิถีถิ่น วิถีไทย และวัฒนธรรมไทยสู่วัฒนธรรมอาเซียน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในระดับรัฐ-เอกชน-ประชาชน และ ๒. การจัดกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรม ศาสนพิธี และองค์ความรู้ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ การประกวดบรรยายธรรม การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ การทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียน และการแสดงนิทรรศการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

รมว.วธ. กล่าวอีกว่า กรมการศาสนา ยังได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียน โดยเชิญทูตานุทูตจากประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา ๙ ประเทศ อาทิ ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ศรีลังกา จีน สิงคโปร์ และภูฏาน เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวไทย ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม โดยมี พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้ วันวิสาขบูชาเป็นหนึ่งในวันสำคัญทางพุทธศาสนา และถือเป็นวันที่มหัศจรรย์ของชาวพุทธ เพราะได้เกิดเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าถึง ๓ เหตุการณ์คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพานซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันที่ ๑๐ พฤษภาคม กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้ดำเนินการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคคณะสงฆ์ และองค์กรเครือข่ายทางศาสนารวมกว่า ๕๐ องค์กร ร่วมกันจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผนึกกำลังอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ไปร่วมกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ณ วัดทั่วประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมการรักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุขถวายเป็นพุทธบูชา