นายกฯ เปิดใจพิธีเททองหล่อ ‘องค์จือเขี่ยวกง’ เผยชื่ออุปนายก-กรรมการ-คณะกรรมการบริหาร สมาคมตระกูลเฮ้งฯ เตรียมงานใหญ่ 19 พ.ค.นี้

0
915

นายพรเทพ เห็นสิริสกุล นายกสมาคมตระกูลเฮ้งแห่งประเทศไทย ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. เผยว่า ทางสมาคมขอแจ้งข่าวอันเป็นมงคล งานทำบุญใหญ่ เนื่องในในวาระโอกาสพิเศษพิธีบวงสรวง เททองหล่อองค์จือเขี่ยวกง ศักดิ์สิทธิ์ องค์ปฐมต้นตระกูลเฮ้งไท่หยวน ซึ่งพิธีมงคลสำคัญยิ่งนี้ จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 พ.ค.62 เวลา 09.19 น. โดยคณะกรรมการ ได้นิมนต์พระสงฆ์ 108 รูป เพื่อสวดเจริญพุทธมนต์ ประกอบพิธีบวงสรวง เททองหล่อองค์จือเขี่ยวกงศักดิ์สิทธิ์ ที่มีขนาด 60 ซม. รวมถึง รูปหล่อลอยองค์ขนาดบูชาและแบบเหรียญ เพื่อความเป็นสิริมงคล อีกทั้งในวันสำคัญดังกล่าวนี้ ทางคณะกรรมการได้นิมนต์พระเดชพระคุณ พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) ทายาทพุทธาคมหลวงพ่อพูล แห่งวัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม มาเป็นเจ้าพิธีกรรม ฉะนั้นจึงขอเชิญประชาชนทุกท่านเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน สอบถามรายละเอียดโทร.02-682-1070 , 02-2950900

กล่าวสำหรับตระกูลเฮ้ง ถือเป็นตระกูลที่มีมาแต่โบราณกาล สืบสายมาจากคนจีนที่เป็นชนชาติเก่ามีประเพณีสืบต่อกันมา มีพื้นฐานทางสังคมที่อยู่ร่วมกันของวงศ์ตระกูล มีความเคารพในบรรพบุรุษ ที่สำคัญมีองค์จือเขี่ยวกง ศักดิ์สิทธิ์ เป็นองค์ปฐมต้นตระกูลเฮ้งไท่หยวน ที่ทุกท่านต่างเคารพบูชามาโดยตลอดแล้วนั้น ทั้งนี้ทางสมาคมยังมีความภาคภูมิใจ ที่ได้มีบุคคลสำคัญมากมายในสมาคมตระกูลเฮ้งแห่งประเทศไทย โดยเฉพาะอุปนายกแต่ละท่าน ที่ได้สร้างคุณประโยชน์เพื่อสังคมไว้มากมาย ดังมีรายนามดังนี้คือ ณรงค์ หวังเจริญวงศ์ เกษม  วงศ์ภัทรกุล วิชัย    ศิริปิติกุล วินิจ  ประชาญตรีกาล สุพจน์  วงศ์จิรัฐติกาล บรรเทิง แสงรัฐวัฒนะ ศุภชัย   ศิริอริยพร วรเทพ  วีระอำนวยกุล พิชัย   ชูเอกวงศ์ ดร.ดิเรก  โชคชัยณรงค์ ธีรพล   ทิพย์จำนรรจ์ ธิติ คัณธามานนท์ สมชาย  สกุลวรธรรม วิชัย  ฉันทภักดีพงศ์ ณัฎฐ์นวัต  กวีวุฒิจิรโชติ สมบูรณ์  หงส์ศิริกาญจน์ ณริภา  ศรีสว่างวัฒน์ ประเสริฐ  ตระกูลมณีเนตร ไพศาล  ทรัพย์วงศ์เด่น บุญช่วย  กรรตุกิติ วินัย  รัตนศิริวิไล เสริมศักดิ์  พงษ์ภัทระวิทย์ วิบูลย์  ทวีรุจจนะ ครองพล อภิธนาคุณ ปิยะเดช  วงจันทร์ศิลป์ มนูญ เทพมหัสศิลป์ ศรีสุข จักรตรีมงคล หวัง ชิง หวง ประสาน  เจริญวศิน อนุพันธ์  อนันอนุสิทธิ์ ประวิทย์  วงศ์กีฬาเจริญ วิโรจน์  อัศวเสมาชัย มนต์ชัย  และโชคไพบูลย์กิจ วิพงษ์ รัตนศิริวิไล

รวมถึงคณะกรรมการบริหารทั้งหมดดังต่อไปนี้ ประสาธน์ เกียรติไพบูลย์ พิพัฒน์ กุลวณิชพิสิฐ วิไล  กล่อมจิตเจริญ สมศักดิ์  ธนบดีอนันต์ เอี่ยมกุ่ย  แซ่เฮ้ง สมบูรณ์  กิตติกุลวงศ์ เพียว  มิตรภูษาภรณ์ สุชาติ  สกุลมาลัยทอง สุพจน์ ศรีอมรมงคล วรินทร์  เจษฎาเชษฐ์ พงษ์ศักดิ์  หวังพนาวงศ์ สุชัย แสงไตรรัตน์นุกูล ดร.วีรเดช ศรีอริยพร อาภรณ์ หงส์ศิริกาญจน์ เสริมพล สุนันทการกิจ พัชรินทร์  เต็มมาศ และสุภาภรณ์ วงศ์กีฬาเจริญ

และกรรมการทุกท่านคือ สุรชัย นรินทร์ชัยรังษี วิวัฒน์ หวังสุนทราพร เล็ก นวศีลวัตร์ บุญฤทธิ์  เศวตกิติธรรมโชคชัย  เหมสถาปัตย์ สมบูรณ์  รุ่งวัฒนะกิจ ธนินท์รัฐ พิทักษาไพศาล ชาญชัย  วจีศักดิ์สิทธิ์ ยุทธพล  ฉันทภักดีพงศ์ ไกรวุฒิ  ธีระอำนวยกุล เกียรติศักดิ์  ศิริปิติกุล ไพบูลย์  ทวีรุจจนะ กิตติพงศ์ วงศ์ภัทรกุล ไพศาล เชิดชูบัณฑิต กันตพงศ์  เห็นศิริสกุล หวัง ซง เต๋อ ยุคลธร เห็นศิริสกุล สมชาย แสงวิชัยภัทร ชาตรี  เห็นศิริสกุล อุ้ยเม็ง แซ่เฮ้ง โสภา เห็นศิริสกุล สมชาย  แซ่เฮ้ง ดุษฎี  ทรัพย์วงศ์เด่น พลชัย  ยงยิ่งสกุล ยี่  เซอ  หวัง ประทีป ทรัพย์วงศ์เด่น หวัง ฮั้น เตียน สมบูรณ์ โชติมัศยา ประทีป นิมมานเสถียรกุล หวัง  ยี่  จุน หยกเส็ง แซ่เฮ้ง สังเวียน หวังรุ่งเรืองกุล ธนคุณ สกุลวรธรรม พิเชษฐ์ สงวนศิริวัฒน์ ภัทรวดี มหาศิริปัญญา เกียฮุย  แซ่เฮ้ง เงินทอง มุ่งกิจไพศาล ธนกร แซ่เฮ้ง พรชัย หวัง พิชัย  แซ่เฮ้ง สมชาย เลิศสิทธิโชค

เสี่ยวก๊ก  แซ่เฮ้ง ฮักบุ้ง  แซ่เฮ้ง กัมปนาท  หวังเบญจสุขี กัมฮง แซ่เฮ้ง อนุรักษ์ แซ่เฮ้ง เผ่าทอง เต็มมาศ รุจาภรณ์ หวังรุ่งเรืองกุล ภรินธรณ์  หวังรุ่งเรืองกุล อนุพันธ์ หวังดำรงเวช มาลี  ศรีอมรมงคล อดิศร  พรหมภัสสร สุจินดา คันธนพิพัฒน์ กริช ยืนยงพิสิฐ หวัง เช้าว์  ชิง หวัง  ลี่  ลี่  พล อภิธนาคุณ สุวรรณา แซ่เฮ้ง เกรียงศักดิ์ หวังเจริญวงศ์ และเฉลิมพล ยืนยงพิสิฐ

  ในโอกาสนี้จึงขอเชิญประชาชนทุกท่าน ร่วมงานพิธีบวงสรวงเททองหล่อองค์จือเขี่ยวกง ศักดิ์สิทธิ์ องค์ปฐมต้นตระกูลเฮ้งไท่หยวน โดยพร้อมเพรียงกัน