นายกฯ “ลุงตู่” เขียนข้อความ “ด้วย กาย วาจา ใจ” ในการ์ดงานเทศกาลอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา เชิญชวนเข้าวัดทำบุญถวายเป็นพุทธบูชา สืบทอดพระพุทธศาสนา

0
2734

 

เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) พร้อมด้วยผู้บริหารวธ. กรมการศาสนา (ศน.) องค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา เยาวชน และชุมชนคุณธรรม ร่วมรณรงค์เชิญชวนประชาสัมพันธ์จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2560 โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ร่วมชมการสาธิตการแกะสลักต้นเทียนพรรษา จากชุมชนคุณธรรมวัดบูรพาราม จ.อุบลราชธานี และนักศึกษาจิตอาสาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ชุมชนคุณธรรม วัดโพธิ์เรียง กรุงเทพฯ เพื่อเชิญชวนพุทธศาสนิกชน เด็กและเยาวชน เข้าวัดทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม บำเพ็ญประโยชน์ ร่วมกันทำความดีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา พร้อมจัดแสดงการ์ดอวยพรวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาด้วย

ในโอกาสดังกล่าว พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เขียนข้อความและลงนามในการ์ดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 2560 เป็นข้อความว่า “ด้วย กาย วาจา ใจ” ด้วย

นายวีระ กล่าวว่า การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 9 กรกฎาคม 2560 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยปีนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมทางสปอตโทรทัศน์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ อีกทั้ง กรมการศาสนา ได้ร่วมกับหน่วยงานระดับกระทรวง 20 กระทรวง คณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา ร่วมกันจัดงานพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อสืบทอดรักษาประเพณีอันดีงาม และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน

รมว.วธ. กล่าวอีกว่า กิจกรรมในส่วนกลาง ประกอบด้วย การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ หล่อเทียนพรรษา วันที่ 3 กรกฎาคม เวลา 13.30 น. ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพฯ และจะมีพิธีปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษา 9 ต้น วันที่ 8 กรกฎาคม เวลา 08.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เพื่อถวายพระอารามหลวง 9 พระอาราม คือ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วัดปทุมวนาราม วัดสามพระยา วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม และวัดสุวรรณาราม ในส่วนภูมิภาค มีการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ณ วัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยจัดงานอาสาฬหบูชาอาเซียนในจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน 16 จังหวัด เพื่อสานสัมพันธไมตรีในมิติพระพุทธศาสนา และเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนแต่งกายด้วยชุดขาว รักษาศีล 5 ทั้งชุมชนหมู่บ้าน ตลอดเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา

ทั้งนี้ วันอาสาฬหบูชา คือ วันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ในจำนวนนี้ มีโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ซึ่งในปี 2560 ตรงกับวันที่ 8 กรกฎาคม 2560

ส่วนวันเข้าพรรษา หมายถึง การที่พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งระหว่างฤดูฝน ในสมัยพุทธกาล พระภิกษุสงฆ์ได้จาริกโปรดสัตว์ และเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนไปในสถานที่ต่าง ๆ โดยไม่ได้จำพรรษาแม้ในฤดูฝน ชาวบ้านจึงตำหนิว่าไปเหยียบทำลายข้าวกล้าและพืชอื่นๆ จนเสียหาย พระพุทธเจ้าได้ทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้แก่พระภิกษุอยู่ประจำที่ตลอด 3 เดือนในฤดูฝน คือ เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ในปี พ.ศ.2560 ตรงกับวันที่ 9 กรกฎาคม 2560