“นายกฯไวยาวัจกร” ร้องให้สอบพระสังฆาธิการ 4 รูป เซ่นแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดจันทร์ใน อ้างผิดกฎมส. กฎหมาย และจารีตประเพณี

0
989

เมื่อวันที่ 3 ก.ย.64 ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม นายศุภภัทร์พจน์ นิติศศธร นายกสมาคมไวยาวัจกรแห่งประเทศไทย  พร้อมด้วยผู้ติดตาม เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนถึง นายณรงค์  ทรงอารมณ์ ผอ.พศ. เพื่อให้นำกราบเรียนถึงเจ้าคณะปกครองระดับสูงในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง เพื่อดำเนินการสอบสวน ตรวจสอบพระสังฆาธิการ จำนวน 4 รูป กรณีแต่งตั้งและเสนอให้แต่งตั้งเจ้าอาวาสและรองเจ้าอาวาสวัดจันทร์ใน โดยระบุในหนังสือร้องเรียนฉบับดังกล่าวว่า เป็นการปฏิบัติโดยมิชอบ ไม่เหมาะสม ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม(มส.) พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และจารีตประเพณี ดังนี้  1.พระครูโสภณกิจจานุกิจ (เฉลิมพล ฐิตพโล) เจ้าอาวาสวัดจันทร์ใน แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 2.พระครูธรรมรักขิต (สันติ สิริวฑฺโน) เจ้าคณะแขวงบางคอแหลมเขต 1 วัดไผ่เงินโชตนาราม  3.พระครูศรีวรานุกิจ (สัมพันธ์ สุเมโธ) เจ้าคณะเขตบางคอแหลม วัดราชสิงขร 4.พระธรรมสุธี (นรินทร์ นรินฺโท) รักษาการเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร วัดหัวลำโพง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดยผู้บริหารพศ.ได้มอบหมายให้ นายวิภาค ล้อมเล็ก เจ้าพนักงานการศาสนาชำนาญงาน เป็นผู้มารับหนังสือเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

นายศุภภัทร์พจน์ นิติศศธร นายกสมาคมไวยาวัจกรแห่งประเทศไทย  กล่าวว่า สืบเนื่องจากเมื่อเดือนเม.ย.64 พระครูปิยศีลาภรณ์ (จำปี กนฺตสิริ) ได้ลาออกจากการเป็นเจ้าอาวาสวัดจันทร์ใน ทำให้ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดจันทร์ในว่างลง ซึ่งการแต่งตั้งเจ้าอาวาสแทนตำแหน่งที่ว่างควรจะต้องเป็นไปตามกฎมส. ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ตรี มาตรา 20 ทวิ แห่งพ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และมาตรา 23 แห่งพ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505  ประการที่แรกนั้น วัดจันทร์ในมีพระสงฆ์รวมทั้งหมด 14 รูป ประกอบด้วยพระเถระและพระมหาเถระซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิ เป็นผู้ทรงเกียรติคุณ เป็นที่เคารพนับถือของบรรพชิตและคฤหัสถ์ในถิ่นของวัดจันทร์ใน มีหลายรูปเหมาะสมที่จะเป็นจ้าอาวาสวัดจันทร์ในได้ แต่เจ้าคณะเขตบางคอแหลม (พระครูศรีวรานุกิจ) และเจ้าคณะแขวงบางคอแหลม เขต 1 (พระครูธรรมรักขิต) กลับร่วมกันพิจารณาคัดเลือกพระครูโสภณกิจจานุกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแก้วฟ้าจุฬามณี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ เสนอไปยังพระธรรมสุธี รก.เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เพื่อให้แต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดจันทร์ใน ซึ่งพระครูโสภณกิจจานุกิจนั้น ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบรรพชิตและคฤหัสถ์ในถิ่นวัดจันทร์ใน ไม่ว่าในทางใด ซึ่งต่อมาพระธรรมสุธี ได้แต่งตั้งพระครูโสภณกิจจานุกิจ เป็นเจ้าอาวาสวัดจันทร์ใน เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

นายกสมาคมไวยาวัจกรฯ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนั้นการแต่งตั้งพระครูโสภณกิจจานุกิจ เป็นเจ้าอาวาสวัดจันทร์ในดังกล่าว เจ้าคณะเขตบางคอแหลมและเจ้าคณะแขวงบางคอแหลม เขต 1 ไม่เคยสอบถามหรือหารือกับพระสงฆ์ในวัดจันทร์ในและชาวบ้านบริเวณรอบวัดเลย การแต่งตั้งเจ้าอาวาสดังกล่าวจึงไม่เป็นที่ยอมรับของพระสงฆ์ในวัดและชาวบ้านบริเวณรอบวัด และในวันที่พระครูโสภณกิจจานุกิจเข้ามารับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดจันทร์ในนั้น ไม่มีพระสงฆ์และชาวบ้านบริเวณรอบทราบเรื่องแต่อย่างใด ภายหลังเมื่อแต่งตั้งเสร็จสิ้นแล้ว ถึงได้มาบอกกล่าวแจ้งให้พระสงฆ์ในวัดจันทร์ในทราบ

ประการที่สอง ก่อนที่จะมีการแต่งตั้งและเสนอให้แต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดจันทร์ในนั้น พระธรรมสุธี รก.เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ทราบเรื่องเป็นอย่างดี เนื่องจากก่อนที่จะมีการเสนอให้แต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดจันทร์ในนั้น กลุ่มชาวบ้านบริเวณรอบวัดซึ่งเรียกกลุ่มตนเองว่า “ชมรมเรารักวัดจันทร์ใน” ได้ร่วมลงชื่อกันประมาณกว่าหนึ่งพันคนและได้นำรายชื่อดังกล่าวไปถวายให้กับพระธรรมสุธีเพื่อคัดค้านการแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดจันทร์ในที่มาจากวัดอื่น พร้อมกับเสนอให้แต่งตั้งพระมหา ดร.วีระวงศ์ วีรวงฺโส ซึ่งมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจันทร์ใน และดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะแขวงบางคอแหลม เขต 1 ในขณะนั้น แต่พระธรรมสุธี กลับเสนอให้พระมหา ดร.วีระวงศ์ เลือกเอาระหว่างตำแหน่งเจ้าคณะแขวงบางคอแหลมเขต 1 กับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดจันทร์ใน ให้เลือกเอาเพียงตำแหน่งเดียว เมื่อพระมหา ดร.วีระวงศ์ แจ้งว่าขอเลือกเอาตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดจันทร์ใน และได้ลาออกจากตำแหน่งเจ้าคณะแขวงบางคอแหลม เขต 1 พระธรรมสุธีได้กล่าวกับพระมหา ดร.วีระวงศ์ ต่อหน้าฆราวาสชาวบ้านวัดจันทร์ในหลายคนและพระครูศรีวรานุกิจ เจ้าคณะเขตบางคอแหลมว่า “จะแต่งตั้งพระมหา ดร.วีระวงศ์ เป็นเจ้าอาวาสวัดจันทร์ใน ให้มารับใบตราตั้งกับตนเอง” และยังได้กล่าวต่ออีกว่า “เมื่อได้เป็นเจ้าอาวาสวัดจันทร์ในแล้ว ห้ามเปลี่ยนใจว่าไม่อยากเป็น (เจ้าอาวาสวัดจันทร์ใน)” (ปรากฏตามคลิปวีดิโอสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

“กรณีข้างต้นจึงเห็นได้ว่า พระธรรมสุธี ทราบเป็นอย่างดีตั้งแต่ต้นว่าในวัดจันทร์ในมีพระเถระซึ่งมีความอาวุโส มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นที่ยอมรับเชื่อถือของพระสงฆ์และฆราวาสวัดจันทร์ใน แต่เมื่อเจ้าคณะเขตบางคอแหลม และเจ้าคณะแขวงบางคอแหลมเขต 1 รายงานเสนอพระสังฆาธิการจากวัดอื่นมาเป็นเจ้าอาวาสวัดจันทร์ใน พระธรรมสุธี กลับไม่ทักท้วงหรือตรวจสอบใดๆ”  นายกสมาคมไวยาวัจกรฯ กล่าว

นายศุภภัทร์พจน์ กล่าวต่ออีกว่า ประการที่สาม เป็นที่น่าสังเกตว่า พระครูศรีวรานุกิจ เจ้าคณะเขตบางคอแหลม พระครูธรรมรักขิต เจ้าคณะแขวงบางคอแหลมเขต 1 มีความประสงค์ที่จะตั้งพระสังฆาธิการจัดวัดอื่นมาเป็นเจ้าอาวาสวัดจันทร์ใน โดยไม่สอบถาม ไม่หารือ ไม่แจ้งกับพระสงฆ์วัดจันทร์ใน และไม่สอบถามชาวบ้านบริเวณวัดจันทร์ในเลย ซึ่งชมรมเรารักวัดจันทร์ในที่ลงชื่อคัดค้านกว่าพันคนแต่ก็ไม่เป็นผล และเมื่อเจ้าคณะเขตบางคอแหลมและเจ้าคณะแขวงบางคอแหลม เขต 1 ส่งชื่อเจ้าอาวาสใหม่รายงานเสนอมายังพระธรรมสุธี ก็ไม่ได้สอบถามเหตุผลว่าเหตุใดจึงได้เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการจากวัดอื่นมาเป็นเจ้าอาวาสวัดจันทร์ใน ทั้งๆ ที่พระธรรมสุธี ได้รับปากกับพระมหา ดร.วีระวงศ์ และชาวบ้านวัดจันทร์ในแล้วว่าจะแต่งตั้งพระมหา ดร.วีระวงศ์ เป็นเจ้าอาวาสวัดจันทร์ใน

“ปัจจุบันเกิดการแตกแยกระหว่างพระสงฆ์และชาวบ้านวัดจันทร์ในเป็นอย่างมาก เนื่องจากเจ้าอาวาสและรองเจ้าอาวาสไม่เป็นที่ยอมรับของพระสงฆ์และชาวบ้านวัดจันทร์ใน และหากเจ้าคณะปกครองระดับสูงไม่ดำเนินการให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม และจารีตประเพณี ผมจะนำเรื่องเข้าแจ้งความเอาผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ต่อไป” นายกสมาคมไวยาวัจกรฯ กล่าวทิ้งท้าย