นายกรัฐมนตรี เชิญชวนชาวพุทธ เข้าถึงแก่นแท้ของพุทธศาสนา นำสู่การปฏิบัติ เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา 2561

0
2553

วันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2561)  ที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กรมการศาสนา (ศน.) และองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา ร่วมรณรงค์เชิญชวนประชาสัมพันธ์จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2561 โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เขียนข้อความ “อยากให้คนไทยทุกคนเข้าถึงแก่นแท้ของพุทธศาสนา เป็นศาสนาที่ทำให้คนมีความสุข อิ่มเอิบใจ ขอให้นำสู่การประพฤติปฏิบัติ เพื่อบ้านเมืองของเราทุกคน” พร้อมลงนามในบัตรอวยพรวันมาฆบูชา เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของวันสำคัญทางศาสนา ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติ นำสู่สังคมสงบสุข

นายวีระ กล่าวว่า การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชาปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2561 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยปีนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวเชิญชวนพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมทางสปอตโทรทัศน์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์              ทางสื่อต่างๆ อีกทั้ง กรมการศาสนา ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 20 กระทรวง ร่วมเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรม
ณ วัดต่าง ๆ กิจกรรมในส่วนกลางวันที่ 1 มีนาคม 2561 ประกอบด้วย

  1. กิจกรรมสนองพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันมาฆบูชา ตามโบราณราชประเพณีที่พระมหากษัตริย์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสืบมาโดยไม่ขาดสาย คือ การพระราชทานเทียนรุ่งไปจุดถวายบูชาพระรัตนตรัย ณ พระอารามหลวง 6 พระอาราม ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม และวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 2. เชิญทูตานุทูตที่นับถือพระพุทธศาสนา 10 ประเทศ ได้แก่ สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม เมียนมาร์ ศรีลังกา ภูฏาณ จีน อินเดีย เนปาล และมองโกเลีย เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร และเวียนเทียนร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวไทย ณ วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศที่มีประชาชนนับถือพระพุทธศาสนา 3. การจัดกิจกรรมเผยแผ่ ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพฯ (เสาชิงช้า) เขตพระนคร ได้แก่ พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุสู่มณฑป พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 67 รูป และพิธีเวียนเทียนรอบมณฑปพระบรมสารีริกธาตุ และ 4. การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2561 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ

รมว.วธ. กล่าวต่อไปว่า ในส่วนภูมิภาค มีการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ณ วัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ และจัดงานมาฆบูชาอาเซียนในจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน 16 จังหวัด เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสัมพันธไมตรีในระดับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในมิติศาสนา

ทั้งนี้ วันมาฆบูชา ตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะ เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ 1. เป็นวันเพ็ญเดือนมาฆมาส 2. เป็นวันที่พระสงฆ์ จำนวน 1,250 รูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย 3. ภิกษุเหล่านั้นล้วนเป็นเอหิภิกขุ คือ ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้า 4. ภิกษุเหล่านั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ การประจวบพร้อมกันด้วยเหตุการณ์ทั้ง 4 นี้ จึงเรียกว่า วันจาตุรงคสันนิบาต คือการประชุมซึ่งประกอบด้วยองค์ 4 ในวันดังกล่าว พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ เป็นการวางหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ไว้ 3 ประการ คือ ไม่ทำความชั่ว
ทั้งปวง ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ผ่องใส

ด้านพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) นำคณะผู้บริหารพศ. เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2561  ซึ่งพศ.จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561

นายสุวพันธุ์ กล่าวภายหลังการเข้าพบนายกรัฐมนตรีว่า การจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิต และให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทย ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ  โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนทั่วทั้งประเทศเข้าวัด ทำบุญ ลด ละ เลิกอบายมุขทั้งปวง และน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน อันเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสงบสุขและความรักสามัคคีในหมู่ประชาชนชาวไทย และนำมาซึ่งประโยชน์สุขต่อสังคมและประเทศชาติ

นายสุวพันธุ์ กล่าวอีกว่า งานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 จัดทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และวัดไทยในต่างประเทศทั่วโลก ซึ่งส่วนกลางจัดกิจกรรม ณ พุทธมณฑล อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม 2561 ซึ่งในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย จัดให้มีกิจกรรมที่ให้ประชาชนได้ร่วมสร้างบุญในวันมาฆบูชา ได้แก่ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา พิธีตักบาตร และถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ กิจกรรมการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ จำนวน 1,250 รูป และคฤหัสถ์  กิจกรรมการสนทนาธรรม การอภิปรายธรรม การแสดงพระธรรมเทศนา กิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ การประกวดสวดมนต์ยกชั้น ได้บุญยกทีมของเด็กและเยาวชน การจัดแสดงนิทรรศการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา การจัดแสดงนิทรรศการ “โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕” และการจัดกิจกรรมแสดงพลังจิตอาสา Big Cleaning day ตามโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

“นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ขอให้ประชาชนและทุกภาคส่วนได้ยึดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน ตลอดจนมุ่งมั่นในการทำความดี ละเว้นความชั่ว พร้อมทำจิตใจให้ผ่องใส อีกทั้งได้เยี่ยมชมบูธต่าง ๆ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมกล่าวเชิญชวนประชาชน ไปร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา อีกทั้งมีการจัดตลาดประชารัฐกว่า 100 บูธ เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรทั้งประเทศนำสินค้ามาจำหน่ายในงาน ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วัดทุกวัดทั่วประเทศ และวัดไทยในต่างประเทศทั่วโลก

ทั้งนี้ กิจกรรมอันสำคัญที่จะเกิดเฉพาะในส่วนกลาง ได้แก่ พิธีประทานเสาอโศก แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา, การจัดกิจกรรมการประกวดของเด็กและเยาวชน ได้แก่ การประกวดร้องเพลงส่งเสริมศีลธรรม ซึ่งผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศและชมเชย จะได้รับโล่ประทานจาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โล่รางวัลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และส่วนต่างประเทศจะจัดกิจกรรมขึ้นที่วัดไทยทั่วโลก ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.onab.go.th สอบถามโทร 0 2441 7966