นายกรัฐมนตรี มอบ พลเอก ธนะศักดิ์ รองนายกรัฐมนตรี มอบประกาศนียบัตร “พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่” ที่ทำเนียบรัฐบาล

0
1125

สำนักข่าว Thai R News – เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม โครงการ “พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่” หลักสูตรที่ ๑ รุ่นที่ ๑ ซึ่งจัดโดยสำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

พลเอก ธนะศักดิ์ กล่าวว่า โครงการ “พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่” หลักสูตรที่ ๑ รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗-๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลามประจำมัสยิดจาก 37 จังหวัด ให้มีศักยภาพในการบริหารองค์กรและชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็ง ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมให้บุคคลสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน โดยการน้อมนำ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ควบคู่กับการยึดหลักธรรมทางศาสนา อันเป็นหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีความพอเพียง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีคุณธรรมเป็นกรอบในการดำเนินชีวิต

อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างทักษะและจิตวิทยาในการบริหารองค์กร ให้สามารถจูงใจหรือกระตุ้นให้บุคลากรในองค์กรมีความทุ่มเทอย่างจริงจังและจริงใจในการทำงาน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเมื่อโครงการนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ บุคลากรเหล่านี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสาธารณชนให้มีความรู้ความเข้าใจในมิติต่างๆ โดยเฉพาะมิติทางสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ตลอดจนสร้างความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป