นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ประกาศเกียรติคุณ สถ. ด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด ระดับดี

0
574

วันนี้ (4 เมษายน 2562) เวลา 09.30 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกรมบัญชีกลาง มีหน่วยงานได้รับรางวัล 27 หน่วยงาน 31 รางวัล (จากทั้งหมด 224 หน่วยงาน) ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด ระดับดี โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองบท้องถิ่น เป็นผู้เข้ารับรางวัลดังกล่าว

รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิดนี้ เป็นรางวัลที่มีเกียรติ และเป็นหลักประกันที่สะท้อนได้ว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นองค์กรมีความชัดเจน รอบคอบ ป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาด สามารถใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด บนพื้นฐานการบริหารงานโดยไม่เกิดความเสียหาย โปร่งใส มีมาตรการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดความทุจริต และมีคุณธรรมในการทำงาน ตามเจตนารมณ์ของเกณฑ์รางวัล

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่า หน่วยงานที่ได้รับรางวัลในปีนี้มีจำนวนน้อยมาก จึงขอฝากถึงหน่วยงานอื่นๆ ให้ช่วยเร่งปรับปรุงการทำงาน และขอให้หน่วยงานที่ได้รับรางวัลในปีนี้ ให้รักษาความดีนี้ไว้ให้มั่นคงด้วย

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,