นายกรัฐมนตรี ภริยา-ครม. และคู่สมรสเยี่ยมชมกิจกรรม ร่วมลอยกระทงในงาน“ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานประเพณีไทย 1 ครอบครัว 1 กระทง รักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ปลอดโรค ปลอดภัย”

0
200

วธ.เชิญชวนส่งบัตรอวยพรออนไลน์ถึง 30 พ.ย.นี้ จัดทำหนังสือการ์ตูนเผยแพร่ความรู้

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และภริยา  คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส เยี่ยมชมกิจกรรมในงาน “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานประเพณีไทย 1 ครอบครัว 1 กระทง รักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ปลอดโรค ปลอดภัย” ของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ประกอบด้วยนิทรรศการองค์ความรู้ สาระ คุณค่าและข้อปฏิบัติสำหรับเทศกาลประเพณีลอยกระทง ในช่วงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) การสาธิตการทำกระทง การจัดแสดงกระทง 4 ภาค การแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุด สายน้ำแห่งวัฒนธรรม โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ การแสดงเพลงเรือ     โดยคณะไกรลาศ พรภิรมย์ เพลงพื้นบ้านอยุธยาและการจำลองวิถีชีวิตตลาดน้ำ โดยนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและเครือข่ายด้านวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ ณ คลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล  หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยา คณะรัฐมนตรีและคู่สมรสรับมอบกระทงจากวธ. ร่วมลอยกระทง และชมการจำลองวิถีชีวิตตลาดน้ำ ณ คลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ประเพณีลอยกระทง ถือเป็นประเพณีที่สำคัญของคนไทยคุณค่าของประเพณีลอยกระทงคือ การแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ โดยเฉพาะการรู้คุณค่าของน้ำที่ใช้ในการดำรงชีวิต อันมีต้นกำเนิดจากแม่น้ำลำคลอง ประเพณีลอยกระทง จึงถือเป็นประเพณีที่สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญา วิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยอันงดงาม ได้แก่ การประดิษฐ์กระทง การประดับประทีปโคมไฟในยามค่ำคืน การแสดงมหรสพ และการละเล่นรื่นเริงต่างๆ สำหรับงานลอยกระทงในปีนี้ ซึ่งเป็นโอกาสดีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและรัฐบาลได้เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ดังนั้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานส่งเสริมประเพณีลอยกระทงที่ทรงคุณค่า สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงวัฒนธรรม และกรุงเทพมหานครร่วมกันจัดงาน “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานประเพณีไทย 1 ครอบครัว 1 กระทง รักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ปลอดโรค ปลอดภัย” โดยส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมงานฯใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติและย่อยสลายง่าย โดยให้แต่ละครอบครัว กลุ่มประชาชน หน่วยงาน ใช้กระทง 1 ใบ ตามแนวทาง “1 ครอบครัว 1 กระทง” หรือ “1 หน่วยงาน 1 กระทง” เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และลดปริมาณขยะในแม่น้ำลำคลอง รวมทั้งเน้นการจัดงานลอยกระทงแบบปลอดภัยโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขและวธ. อาทิ มีการจัดสถานที่เหมาะสมไม่แออัด มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างาน รณรงค์สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 100 เปอร์เซ็นต์ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ทั้งก่อนและหลังลอยกระทง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวด้วยว่า ขณะเดียวกันวธ.ได้ขอความร่วมมือหน่วยงานรัฐ เอกชนและชุมชนร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมไทยอันงดงามด้วยการจัดงานตามประเพณีนิยมของแต่ละพื้นที่ โดยให้แสดงออกถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เช่น การแสดงพื้นบ้าน แต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ร่วมกันอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีที่ดีงาม อีกทั้งขอเชิญชวนประชาชนร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงผ่านบัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์  “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานประเพณีไทย” ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 ได้ที่ลิงค์ : https://ecard.m-culture.go.th พร้อมกันนี้ได้จัดทำหนังสือประเพณีลอยกระทงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ฉบับการ์ตูน สามารถติดตามอ่านได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมวัฒนธรรม http://book.culture.go.th/